Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2019 23:07 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 18/250 (7%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3018
Được cảm ơn: 247
Get IELTS Band 9 Speaking (Các chiến lược để đạt 9.0 trong Speaking IELTS)


It is essential to understand these strategies and many more if you want to get the best possible result in your IELTS speaking test. This book explains how the test works, what the examiner wants to hear, and gives you strategies to organise your answers rapidly and effectively. It has many model answers from candidates speaking at Band 9 level, so that you can see what is possible. It also has activities for you to practise our speaking strategies and compare to the Band 9 examples, including 2 complete model speaking tests for you to use.

Bạn cần phải hiểu các chiến lược này nhiều hơn nữa nếu bạn muốn có kết quả tốt nhất có thể trong bài thi IELTS của mình. Cuốn sách này giải thích các bài test sẽ như thế nào, những gì người kiểm tra muốn nghe, và cung cấp cho bạn các chiến lược để tổ chức câu trả lời của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có nhiều câu trả lời từ các ứng viên nói ở cấp độ Band 9.0, để bạn có thể xem những gì có thể. Ebook này cũng có các hoạt động để bạn thực hành các chiến lược nói của mình và so sánh với các ví dụ Band 9, bao gồm 2 bài kiểm tra nói về mô hình hoàn chỉnh để bạn sử dụng.

ABOUT THE AUTHORS: Cambridge IELTS Consultants are a team of IELTS trainers and past examiners based in Cambridge, United Kingdom. They have many years experience of preparing students for IELTS at University level, assessing the speaking tests and developing course books to guide candidates through the Cambridge IELTS process. They really are the experts!
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Các nhà tư vấn Cambridge IELTS là một nhóm các giảng viên IELTS và những cựu giám khảo trước đây có trụ sở tại Cambridge, Vương quốc Anh. Họ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị cho sinh viên đạt điểm IELTS ở cấp đại học, đánh giá các bài kiểm tra nói và thực hiện các cuốn sách hướng dẫn các ứng viên thông qua quá trình học IELTS ở Cambridge. Họ thực sự là những chuyên gia!
 
Introduction from the authors 
Many people taking the IELTS exam don’t prepare fully for the Speaking Test. This is a great shame, because with help (plus, of course, lots of practice) you can learn some very powerful ways to get the best possible Band score, even if your English has some errors or your vocabulary is limited. This book is based on our years of experience preparing candidates for the IELTS exam. We have found that by following these methods, a candidate can improve a Band score by up to 3 levels just by improving their test strategies. This book shows you our proven strategies for each part of the Speaking Test, plus transcripts of candidates giving spoken answers at a Band 9 standard, so you can see what is possible. There are also FAQs on the Speaking Test, and 2 complete practice Speaking Tests for you to use to prepare for the exam.
Giới thiệu từ các tác giả
Nhiều người tham gia kỳ thi IELTS không chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi Nói. Đây là một sự xấu hổ lớn, bởi vì với sự trợ giúp (tất nhiên là rất nhiều thực hành) bạn có thể học được một số cách rất hiệu quả để có được Band tốt nhất, ngay cả khi tiếng Anh của bạn có lỗi hoặc từ vựng của bạn bị hạn chế. Cuốn sách này dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chuẩn bị ứng viên cho kỳ thi IELTS. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bằng cách làm theo các phương pháp này, một ứng cử viên có thể cải thiện điểm số của mình lên đến 3.0 chỉ bằng cách cải thiện các chiến lược làm bài của mình. Cuốn sách này cho bạn thấy chiến lược đã được kiểm chứng của chúng tôi cho mỗi phần của Bài kiểm tra Nói, cộng với bảng điểm của các ứng cử viên cho câu trả lời nói ở một tiêu chuẩn Band 9, vì vậy bạn có thể xem những gì có thể. Ngoài ra còn có Câu hỏi Thường Gặp về Bài kiểm tra Nói và 2 bài kiểm tra Nói Thực hành hoàn chỉnh để bạn có thể sử dụng để chuẩn bị cho kỳ thi.
 
Link PDF ebook:
https://sites.google.com/site/learnvocabinieltsreading/home/get-ielts-band-9-speaking 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019