Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2019 17:04 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 158/240 (66%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 2918
Được cảm ơn: 247
IELTS Writing Task 1 Tips by IELTS Mentor


Các mẹo viết IELTS Task 1 của các cố vấn IELTS.

The Writing Task 1 of the IELTS Academic test requires you to write a summary of at least 150 words in response to a particular graph (bar, line or pie graph), table, chart, or process (how something works, how something is done).

Bài viết Task 1 của Ielts học thuật yêu cầu bạn viết một bài tóm lược ít nhất 150 từ để đáp ứng với một biểu đồ cụ thể( dạng cột, dang đường hoặc dạng biểu đồ tròn), bảng, hoặc quá trình ( cái gì hoạt động như thế nào, cái gì được làm ra sao)

In IELTS writing module, the most complicated part is writing the introduction. If you have a good technique for this, then the rest of the task is easy.

Trong tiêu chuẩn của bài viết IELTS, phần phức tạp nhất là phần mở đầu. Nếu bạn có một phương pháp tốt cho phần này thì những phần còn lại rất dễ dàng.
• The first thing to note is that writing about Tables, Graphs and Diagrams is not the same as writing an essay in IELTS writing task 2.

Chú ý đầu tiên khi viết về dạng bảng, biểu đồ và đồ thị là nó không giống với khi viết bài luận trong IELTS task 2
• We are NOT asked to give our opinion on the information, but generally to write a report describing the information factually.

Chúng ta không được yêu cầu để đưa ra các ý kiến quan điểm của mình mà viết một báo cáo mô tả các thông tin thực tế
• It is NOT necessary to write an introduction like in an essay for this writing task. We are writing a report, which means that we do NOT begin with a broad general statement about the topic.

Không nhất thiết viết một phần mở đầu như một bài luận đối với bài viết trong phần này. Chúng ta đang viết một bài báo cáo, điều này có nghĩa là chúng ta không bắt đầu với một tuyên bố chung chung về một chủ đề.
• We do NOT need to write a conclusion which gives any kind of opinion about the significance of the information.

Chúng ta không cần đưa ra bất kỳ ý kiến nào về dấu hiệu của thông tin trong phần kết luận.

Three steps to keep in mind

3 bước để giữ trong đầu

1. Identify the main idea behind the graph or table. This will be the focus of your first sentence.

1. Xác định ý tưởng chính của biểu đồ hoặc bảng. Điều này sẽ được tập trung trong câu đầu tiên của bạn

2. Consider the details of what is being shown – the units of measurement and the time frame – and decide how much you need to include.

2. Cân nhắc, xem xét các chi tiết mà bạn đưa ra- Đơn vị đo lường và khung thời gian- và quyết định bạn cần bao nhiêu

3. Consider the language to use – the introductory expressions, the tenses of the verbs, the correct expressions of time or measurement

3. Xem xét ngôn ngữ để sử dụng- các biểu thức giới thiệu, thì của động từ, diễn tả đúng thời gian và phương pháp đo lường.

Three possible ways to start/ 3 cách bắt đầu có thể tham khảo

1.Refer to the visual directly (e.g. This graph shows the population of Canada in from 1867 up to 2007.) However, this method is not advisable, since the instructions in the IELTS test will normally give you just this information. If you copy directly from the paper you are wasting time, since the examiner cannot assess your English from a copied sentence.

Tham khảo trực tiếp bằng trực quan ( Ví dụ. Biểu đồ này chỉ ra dân cố của Canada từ năm 1867 đến năm 2007). Tuy nhiên, phương pháp này không được khuyến khích bởi vì các hướng dẫn trong bài thi IELTS sẽ cung cấp các thông tin này cho bạn. Nếu bạn sao chép trực tiếp từ giấy thì bạn đang mất thời gian, vì giám khảo có thể không đánh giá khả năng tiếng anh của bạn từ một câu sao chép.  

2. Refer directly to the main message conveyed by the visual (e.g. There was a sharp increase in the population of Canada from 1867 up to 2007.) This way is perfectly acceptable, and shows that you are able to recognize the main concept or message that the graph or table shows.

2. Tham khảo trực tiếp thông điệp chính được truyền bằng hình ảnh. ( Ví dụ Có một sự tăng mạnh về dân số của Canada từ năm 1867 đến năm 2007). Cách này hoàn taonf được chấp nhận và chỉ ra rằng bạn có thể nhìn nhận được thông điệp chính hoặc ý nghĩa chính mà biểu đồ hoặc bảng chỉ ra.

3. Combine the two (e.g. The graph shows that there was a sharp increase in the population of Canada from 1867 up to 2007.) This is also acceptable, and is often used as a convenient way to start. In order to use this method, it is necessary to use a few fixed expressions, which refer to the text itself, like those below.

3. Kết hợp hai cách ( Ví dụ : Biểu đồ chỉ ra rằng có một sự tăng mạnh về dân số của Canada từ năm 1867 đến năm 2007). Điều này được chấp nhận và thường được sử dụng như một cách thuận tiện để bắt đầu. Để sử sụng phương pháp này, cần sử dụng một vài biểu thức cố định, trong đó đề cập đến chính bài viết đó, như những câu dưới đây.

SAMPLE SENTENCES CÁC VÍ DỤ MẪU

• There was a substantial increase in the value of stocks on March 15th.

Có sự tăng lên đáng kể trong giá cổ phiếu ngày 15 tháng 3
• House prices rose dramatically in July.

Giá nhà tăng đáng kể trong tháng 7
• The number of tourists visiting New York fell sharply in October.

Số lượng khách du lịch đến New York giảm mạnh trong tháng 10
• The percentage of students walking to school continued to rise gradually over the ten year period from 2000-2010.

Phàn trăm học sinh đi bộ tiếp tục tăng đều trong khoảng 10 năm từ năm 2000-2010
• There was a sharp increase in employee turnover after the strike.

Doanh thu của nhân viên tăng đột biến sau cuộc đình công
• Interest in environmental issues has risen steadily over the last 10 years.

Sự quan tâm đến vấn đề môi trường đã tăng lên đều đặn trong 10 năm qua

 

MORE USEFUL WORDS AND PHRASES CÁC TỪ NGỮ VÀ CÁC CỤM TỪ HỮU ÍCH

1.Percent – the word percent comes after a number

1. Phần trăm- Từ phần trăm đứng sau một số

Examples:

Ví dụ
More than 25% of the students are from Brazil.

Hơn 25% học sinh là từ Brazil
More than 25 percent of the students come from Brazil.

Hơn 25% học sinh đến từ Brazil
2. Percentage – The word percentage comes after words like the, a, this and that. Often, it is preceded by an adjective.

2. Tỷ lệ phần trăm- Từ tỷ lệ phần tră, đứng sau các từ như The, a, this and that. Thông thường, nó được đứng trước bởi một tính từ
Examples:

Ví dụ:


A small percentage of residents have lived in the building for more than 20 years.

Một tỉ lệ phàn trăm nhỏ những cư dân đã sống ở tòa nhà khoảng trên 20 năm.


The percentage of students who live on campus has fallen sharply since the fire.

Tỷ lệ phần trăm học sinh những người sống ở đại học đã bị giảm từ khi hỏa hoạn

3. For numbers up to ten, write the numbers in words. For numbers over 10, you can write the numbers in numbers.

3. Những con số đến 10, viết số bằng chữ. Những số trên 10, bạn có thể viết số bằng số
Examples:

Ví dụ:
Five percent of the employees were late this month.

Năm phần trăm nhân viên  đi muộn trong tháng này
More than 50 percent of the students handed in their assignments late after the long weekend.

Hơn 50 phần trăm học sinh đã nộp bài về nhà muộn sau cuối tuần dài

4. If the sentence starts with a number, always write it in words.

4. Nếu câu bắt đầu với một số, luôn luôn viết nó bằng chữ


Examples: Wrong: 25 students were from China.

Ví dụ : Sai : 25 học sinh là Trung Quốc
Right: Twenty-five students were from China.

Đúng : Hai mươi lăm học sinh là Trung Quốc.

Approximations, Percentages and Fractions

Ước tính, tỷ lệ phần trăm và phân số

In many of the IELTS writing task 1 questions, we will have to deal with percentages. This is a good opportunity to express these percentages in a different way and boost our score. A way of varying this language is to express them as fractions or proportions.
Remember that we should vary our language as much as possible in order to score high in the ‘lexical resource’ part of the test.
It is also fine to use approximations, for example, ‘49%’ can be expressed as ‘nearly a half’.

Trong nhiều câu hỏi về bài viết IELTS task 1, chúng tôi sẽ phải có tỷ lệ phần trăm. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện tỷ lệ phần trăm theo nhiều cách khác nhau và tăng điểm. Một cách đa dạng ngôn ngữ là thể hiện chúng bằng phân số hoặc tỷ lệ. Nhớ rằng chúng ta nên đa dạng ngôn gữ càng nhiều càng tốt để có điểm linh động từ vựng trong phần kiểm tra.

Nó cũng tốt để sử dụng ước tính, ví dụ “49%” có thể được thể hiện như “ gần một nửa”

Tenses

Thì , thời

Using appropriate tenses in IELTS writing task 1 is essential for a high band score.
The key is to look at the title of the chart and the information contained on both axes to establish what time frame is used. This will help us establish what tense we should use.

Việc xác định thì trong IELTS writing task 1 là cần thiết để lấy điểm cao. Chìa khóa là nhìn vào tiêu đề của bảng biểu và thông tin chứa trong cả hai trục để thiết lập khung thời gian được sử dụng.
Example:

Ví dụ:
• If the time is one point in the past, for example January 1990, then we should use the past tense.

Nếu thời gian tại một điểm là ở quá khứ, ví dụ tháng 1 nâm 1990, thì chúng ta nên sử dụng thì quá khứ.
• If it has projections for the future, for example 2045, we use future tenses.

Nếu nó là dự án trogn tương lai, ví dụ năm 2045, chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai.
• It there is no time, we use present simple.

Nếu nó không thể hiện thời gian, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn.

Summarising

Tóm tắt

IELTS writing task 1 is essentially a summarising task. The overview paragraph should contain two or three sentences summarising the main features of the graph. Here are some short phrases that can be used.
• To summarise, the most marked change is….
• Overall it is clear….
• Overall the majority/minority….
• In sum, the most noticeable trend is….
Don’t use ‘to conclude’. This is only for discursive essays.

Bài viết phần 1 của IELTS về cơ bản là một nhiệm vụ tổng kết. Đoạn tổng quan nên bao gồm 2 hoặc 3 câu tóm tắt đặc trưng chính của biểu đồ. Dưới đây là một vài cụm từ ngắn bạn có thể sử dụng.

  • Để tóm tắt, Hầu hết các thay đổi đáng kể là .....

  • Nhìn chung nó rõ ràng .....

  • Nhìn chung đa số/thiểu số....

  • Tóm lại, xu hướng đáng chú ý nhất là....

Không dùng “ để kết luận”. Nó chỉ dùng cho các bài thảo luận.

Dịch bởi Nguyệt Nguyễn

https://sites.google.com/site/learnvocabinieltsreading/home/tips-and-tricks/ielts-writing-task-1-tips-by-ielts-mentor
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019