Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2017 15:07 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 268/480 (56%)
Kĩ năng: 401/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11548
Được cảm ơn: 9861
Đơn xin chuyển trường


Đơn xin chuyển trường

 

 

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................

Tôi tên là: .................................................................. Hiện ngụ tại: ...............................................................

Là phụ huynh của em ............................................... Sinh năm ...........  là học sinh lớp năm học thuộc trường ....................................................................

Kết quả cuối năm: ..................... Học lực: .......................... Hạnh kiểm: .....................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ............................................................................. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường .......................................................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ............................................

Lý do: .............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người làm đơn

 

 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

 

(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

 

(Nơi đang học) 

Đơn xin chuyển trường cấp THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

 Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi).....................................
- Hiệu trưởng Trường (đến)..................................

Phụ huynh của học sinh ……………………… Sinh ngày:.……………….. Tôi tên là: …………………........…………………

Đang học lớp ………...................….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …….................

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ………………............................

Nay xin chuyển đến học lớp ....................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường .............

Thuộc huyện ...................... Tỉnh ...............

Lý do: .......................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên                   

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: 

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ..............................
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ...........................
- Hiệu trưởng Trường (đi) ............................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến) .........................................................

Tôi tên là: ....................... là phụ huynh của học sinh ........................

Sinh ngày: ......................... Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ...........................thuộc Huyện .............. Tỉnh ............

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường ......................... thuộc Huyện .................... Tỉnh ..........

Lý do: ................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Đơn xin chuyển trường cấp THPT - PTTH

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo ..............................
- Hiệu trưởng trường (đi) ...............................
- Hiệu trưởng trường (đến) ............................

Tôi tên là: ................................ phụ huynh của học sinh ..............................
Sinh ngày ......../......../............ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường .............................. thuộc huyện .......................... tỉnh ..................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .................. thuộc huyện ..................... tỉnh ...................

Lý do: ..........................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

......., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)
- Hiệu trưởng trường (đi)
- Hiệu trưởng trường (đến)

Tôi tên là: ............................... phụ huynh của học sinh ....................... Sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .................................... thuộc huyện .......................tỉnh ..........................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ......................thuộc huyện tỉnh ...................

Lý do: ...............................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.
LIÊN KẾT TẢI VỀ

Các phiên bản khác và liên quan.

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019