Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/03/2016 08:03 # 1
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


+ Tính giá xuất kho NVL A,B,C:

  -Giá trị NVL A xuất kho ngày 10/3/N= 100*95.000+50*102.0000=14.600.000đ(0.5đ)

  -Giá trị NVL B xuất kho ngày 20/3/N= 50*210.000+220*199.950=54.489.000đ(0.5đ)

  -Giá trị NVL C xuất kho ngày 30/3/N= 50*300.000=15.000.000đ(0.25đ)
 
16/03/2016 08:03 # 2
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng

 

 

a. Định khoản (Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)

 

1. Nợ TK 155:        130.000

          Có TK 157:      130.000

 

 
 
16/03/2016 08:03 # 3
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


2. Nợ TK 157:        200.000

         Có TK 155:      200.000

 
 
16/03/2016 08:03 # 4
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


3. Nợ TK 311:        360.000

         Có TK 111:      360.000
 
16/03/2016 08:03 # 5
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


4. Nợ TK 211:       330.000

         Có TK 331:     330.000
 
16/03/2016 08:03 # 6
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


5. Nợ TK 141:        10.000

         Có TK 111:       10.000
 
16/03/2016 08:03 # 7
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


6. Nợ TK 353:        90.000

         Có TK 111:       90.000
 
16/03/2016 08:03 # 8
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


7. Nợ TK 111:        330.000

         Có TK 131:       330.000
 
16/03/2016 08:03 # 9
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


8. Nợ TK 155:        150.000

         Có TK 411:       150.000

 
 
16/03/2016 08:03 # 10
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


9. Nợ TK 411:        120.000

         Có TK 111:       120.000

10. Nợ TK 128:      10.000

         Có TK 111:       10.000

 
 
16/03/2016 08:03 # 11
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


                                      BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

                           Quý 3/N                               (ĐVT: 1.000đ)

Tên tài khoản

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

TK 111

950.000

 

330.000

590.000

690.000

 

TK131

0

 

 

330.000

 

330.000

TK 138

0

 

10.000

 

10.000

 

TK 141

0

 

10.000

 

10.000

 

TK 155

270.000

 

230.000

200.000

300.000

 

TK157

130.000

 

200.000

130.000

200.000

 

TK 211

950.000

 

330.000

0

1.280.000

 

TK 311

 

360.000

360.000

0

 

0

TK 331

 

240.000

 

330.000

 

570.000

TK 353

 

150.000

90.000

0

 

60.000

TK 411

 

1.550.000

120.000

100.000

 

1.530.000

TỔNG

2.300.000

2.300.000

1.680.000

1.680.000

2.490.000

2.490.000

 
 
16/03/2016 08:03 # 12
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 3:

1.      X=585.000(1điểm)

2.      Phương trình kế toán cơ bản ngày 31/12/N

               VCSH=Tổng TS-NPT

               785.000=1.195.000 - 410.000(1điểm)
 
10/10/2016 13:10 # 13
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


c. Sai

Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.

d. Sai

Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn

 
 
10/10/2016 13:10 # 14
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


B. Bài tập

Câu 1: ĐVT: Đồng

 

Điểm

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A:

 

25.000.000

*

150

=

9.375.000 đồng

150 + 250

 

 

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B:

 

25.000.000

*

250

=

15.625.000 đồng

150 + 250

 

 

 
 
10/10/2016 13:10 # 15
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ

 

 
 
10/10/2016 13:10 # 16
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


- Giá thành đơn vị sản phẩm A:

 129.375.000

=

862.500 đồng/SP

 
 
10/10/2016 13:10 # 17
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ

- Giá thành đơn vị sản phẩm B:

 245.625.000

=

982.500 đồng/SP

250

 

 
 
10/10/2016 13:10 # 18
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng

 

Điểm

a.

 

Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000

 

Tổng Nguồn vốn = 1.700.000

 

X = 400.000

 

 
 
10/10/2016 13:10 # 19
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


b. Phương trình kế toán cơ bản

                             NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả

                             900.000 = 1.700.000 – 800.000

 
 
10/10/2016 13:10 # 20
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng

 

Điểm

1. Nợ TK 157:        50.000

          Có TK 155:      50.000

 

2. Nợ TK 111:        100.000

         Có TK 411:      100.000

 

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019