Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2018 07:10 # 1
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


3. Nợ TK 331:        50.000

         Có TK 112:      50.000

4. Nợ TK 331:       100.000

         Có TK 341:     100.000

 
 
15/10/2018 07:10 # 2
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


5. Nợ TK 111:        70.000

         Có TK 138:       70.000

6. Nợ TK 156:        60.000

         Có TK 151:       60.000

 
 
15/10/2018 07:10 # 3
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


7. Nợ TK 336:        50.000

         Có TK 112:       50.000
 
15/10/2018 07:10 # 4
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


8. Nợ TK 421:        50.000

         Có TK 411:       50.000
 
15/10/2018 07:10 # 5
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


9. Nợ TK 156:        100.000

         Có TK 411:       100.000

 
 
15/10/2018 07:10 # 6
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


10. Nợ TK 153: 20.000

         Có TK 344: 20.000
 
15/10/2018 07:10 # 7
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 4:

1.      Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ 

Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ 
 
12/11/2018 13:11 # 8
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


c. Sai

Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.

 
 
12/11/2018 13:11 # 9
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


d. Sai

Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn

 

 
 
12/11/2018 13:11 # 10
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


B. Bài tập

Câu 1: ĐVT: Đồng

 

 

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A:

 

25.000.000

*

150

=

9.375.000 đồng

150 + 250

 

 

 
 
12/11/2018 13:11 # 11
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


 

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B:

 

25.000.000

*

250

=

15.625.000 đồng

150 + 250

 
 
12/11/2018 13:11 # 12
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ

- Giá thành đơn vị sản phẩm A:

 129.375.000

=

862.500 đồng/SP

150

 

 
 
12/11/2018 13:11 # 13
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ

- Giá thành đơn vị sản phẩm B:

 245.625.000

=

982.500 đồng/SP

250

 

 
 
12/11/2018 14:11 # 14
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng

 

 

a.

 

Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000

 

Tổng Nguồn vốn = 1.700.000

 

X = 400.000

 

 
 
12/11/2018 14:11 # 15
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


b. Phương trình kế toán cơ bản

                             NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả

                             900.000 = 1.700.000 – 800.000 
 
12/11/2018 14:11 # 16
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng

 

 

1. Nợ TK 157:        50.000

          Có TK 155:      50.000

 

 
 
12/11/2018 14:11 # 17
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


2. Nợ TK 111:        100.000

         Có TK 411:      100.000
 
12/11/2018 14:11 # 18
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


3. Nợ TK 331:        50.000

         Có TK 112:      50.000
 
12/11/2018 14:11 # 19
daotdaitrang
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/140 (21%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 26/04/2013
Bài gởi: 939
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1


4. Nợ TK 331:       100.000

         Có TK 341:     100.000
 
12/11/2018 14:11 # 20
huyenxinh01
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/10/2018
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 0
Đề thi kết thúc học phần NLKT1


Sàn kết nối tài chính S86 là tổ chức công ty cho vay có hồ sơ , hồ sơ đơn thuần, gọn nhẹ, mau chóng , các gói vay đa dạng, lãi suất ưu đãi hết sức thấp và được hàng ngũ chuyên viên tài chính tại sàn S86 giao thông và trả lời giải đáp mọi câu hỏi của người mua . Bạn còn lừng khừng gì nữa mà không địa chỉ ngay tới

http://vaylaisuatthap.net/vay-tin-chap-theo-cua-hang-kinh-doanh-nhan-von-khong-lo/

Hotline: 1900.633.621

– Bạn đang cần tiền gấp trong ngày ?

– Bạn muốn có tiền mà ko phải thế chấp tài sản ?

http://vaylaisuatthap.net/cam-co-dong-ho/

– Vay ở đâu để chọn được công ty vay uy tín?

Đây có lẽ là hàng loạt những thắc mắc luôn nảy sinh trong đầu bạn lúc dự định làm cho giấy tờ vay vốn. Trong cuộc sống chúng ta mang các lúc vốn đầu tư của bạn bị thiếu hụt tạm , bạn sẽ cần tiền để trang trải cuộc sống và giải quyết nỗi lo nguồn vốn . Xong, bạn lại ngại giấy tờ thủ tục phức tạp, giai đoạn giải ngân lâu...

Đừng lo! Hãy nhịn nhường lại nỗi lo tài chính cho chúng tôi.thu hút vốn đầu tư


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019