Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/10/2013 17:10 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 102/130 (78%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 882
Được cảm ơn: 335
Đề thi kết thúc học phần Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật


Câu 1:Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử (n>=1)

a.Viết hàm long Demle(int a[],int n) để đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử lẻ

b.Viết hàm void DaoNguoc(int a[],int n) để đảo ngược các giá trị trong mảng

vd: 1   2   3   4   5 =>   5   4    3    2    1

Câu 2:Cho cây nhị phân có câu trúc như sau:

struct NUT{

       int DuLieu;Nut*Trai,*Phai;

};

typedef NUT*Cay;

a.Viết hàm đếm lá int DEMLA(Cay T) có root bởi con trỏ T bằng phương pháp đệ quy

b.Viết hàm chèn cho cây nhị phân void Chen(Cay &T,int x) sao cho sau khi chèn cây vẫn là cây tìm kiếm nhị phân

c.Vẽ cây tìm kiếm nhị phân có gốc trỏ bởi T sao cho khi duyệt cây theo thứ tự LNR ta đc kết quả : {2,3,4,5,6,8}

Câu 3:

Cho Biểu thức P=(a-b)/3*c*(2-d)-5*e (mô tả rõ trạng thái của ngăn xếp trong mỗi bước)

a.Chuyển biểu thức P từ dạng trung tố sang dạng biểu thức hậu tố Q

b.Định giá biểu thức hậu tố Q đã tìm đc ở trên với a=6,b=3,c=-1,d=3,e=-2;

Câu 4: giả sử một phần tử of hàng đợi đc tổ chức như sau

struct Node{

             int data;Node *next;

};

typedef Node*Queue;

Dùng hàng đợi có cấu trúc như trên để đão ngược một số nguyên dương .quá trình thực hiện đc mô phỏng như sau:

ví dụ :số nguyên n=1234

B1:đưa từng chữ số of n vào hàng đợi bắt đầu từ hàng đơn vị ,hàng chục

     4         3       2          1

<--------------------------------------

B2:lần lượt lấy các giá trị ở hàng đợi ra và kết hợp lại ta đc 4321 là số đảo ngược của số nguyên n

Yêu cầu :hãy viết thuật toán

a.Mô phỏng việc đẩy 1 giá trị x vào hàng đợi theo mô hình trên

b.Mô phỏng việc lấy một giá trị ra khỏi hàng đợi theo mô hình trên

 
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019