Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2013 18:01 # 1
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 35/60 (58%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 185
GiẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM


LỜI MỞ  ĐẦU ……………………………………………..........................................5

CHƯƠNG I:  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…..7

   1.1 Nghiệp vụ cho vay của NHTM ...........................................................................7

      1.1.1 Khái niệm cho vay của NHTM........................................................................7

      1.1.2 Phân loại cho vay.............................................................................................7

      1.1.3 Các nguyên tắc cho vay ..................................................................................9

  1.2. Khái niệm và các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ............................9

      1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa .............................................................9

      1.2.2. Các đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.................................................11

      1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường ..............12

  1.3. Hoạt động cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.............…13

      1.3.1 Khái niệm về cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa……………….......13

      1.3.2 Phân loại cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa……………………......14

  1.4.Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa…………………….....15

      1.4.1. Quan điểm về chất lượng cho vay…………………………………....…….15

      1.4.2. Sự cần thiết của nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ……...………………………..………………………………………….….…16

      1.4.3.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay…………………………….....…..16

        1.4.3.1 Doanh số cho vay đối với DNNVV…………………………………...…16

        1.4.3.2 Dư nợ cho vay đối với DNNVV…………………………...………..…...16

        1.4.3.3 Doanh số thu nợ đối với DNNVV………………………..…………...…17

        1.4.3.4 Tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNVV……………………..……………..…17

        1.4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu của các DNNVV…………………………...………..…..…17

        1.4.3.6 Vòng quay vốn tín dụng…………………………………..………..……18

 

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM………………………………..19

  2.1 Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –

chi nhánh tỉnh Quảng Nam………………..……..................................................…19

      2.1.1 Quá trình hình thành và lịch sử phát triển…………………………...……...19

      2.1.2 Chức năng - nhiệm vụ………………………………………….….………..20

      2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam…………………………………..21

        2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức………………………………….……….………..21

        2.1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám đốc và các phòng ban……...............22

   2.2 Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Quảng Nam……………………………………….23

       2.2.1 Những quy định về cho vay đối với DNNVV tại  ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam………………..23

       2.2.1.1 Đối tượng cho vay……………………………….……………….............23

       2.2.1.2 Nguyên tắc vay vốn……………………………….…………….………..23

       2.2.1.3 Điều kiện vay vốn………………………………….……..…….………...24         

       2.2.1.4 Mức cho vay…………………………………………………….………...24

       2.2.1.5 Biện pháp bảo đảm tiền vay.…………………………………....………..25

       2.2.1.6 Trả nợ gốc và lãi vốn vay...……………………………..……....………..25

       2.2.1.7 Hồ sơ vay vốn………………………………………………….................26

       2.2.1.8 Hoạt động tín dụng ….……………………………………….…………..26

   2.2.2 Quy trình xét duyệt cho vay đối với DNNVV tại  ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam……………….26

  2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -chi nhánh tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn (2009-2011)...30

       2.3.1 Hoạt động huy động vốn…………………………………………...............30

       2.3.2 Hoạt động cho vay………………………………………………...………..33

       2.3.3 Kết quả kinh doanh……………………………………................................35

24 Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Nam qua ba năm 2009-2011………………………….……………………………………………38

     2.4.1 Phân tích tình hình cho vay đối với DNNVV theo kỳ hạn vay……...............38

     2.4.2 Phân tích tình hình cho vay đối với DNNVV theo  ngành nghề………….....41

     2.4.3 Phân tích tình hình cho vay đối với DNNVV theo loại hình doanh nghiệp…42

2.5 Đánh giá kết quả hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam……....44

     2.5.1 Những thành công trong cho vay đối với DNNVV……………..…………...44

     2.5.2 Những hạn chế cần khắc phục……………………………….........................45

 

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM………………………………...............……...46

3.1 Định hướng phát triển cho vay đối với DNNVV của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Quảng Nam………………....46

  3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tỉnh Quảng Nam………………………………………...46

  3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại NHNN&PTNT VN- chi nhánh tỉnh Quảng Nam……………………………...……………...……………...….46

3.2 Thuận lợi và khó khăn của hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Chi nhánh tỉnh Quảng Nam...47

   3.2.1. Thuận lợi………………………………………………………..…………….47

   3.2.2. Khó khăn………………………………………………………..………..…..48

3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Chi nhánh tỉnh Quảng Nam…………………………………………………………………………………...49

     3.3.1 Tăng cường huy động vốn để cho vay……………………….…………….. 49

     3.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay…………………………………………..…....…51

     3.3.3 Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng…………………………….….....…52

     3.3.4 Nâng cao chất lượng thông tin, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay....52

     3.3.5 Xây dựng chính sách Marketting ngân hàng……………………..……….…52

     3.3.6 Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tín dụng…………………..……....53

     3.3.7 Luôn chú trọng tới công tác đào tạo cán bộ………………………..……..…54

3.4 Một số kiến nghị………………………………………………………...…..……54

      3.4 1. Kiến nghị đối với NHNN………………………………………..…………54

Download :   http://www.mediafire.com/view/?9p7o579u8sd3cfr

Pass: FDTUNguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
19/03/2014 11:03 # 2
draculamen
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: GiẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM


Cảm ơn chị rất nhiều!!!!

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019