Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2013 12:01 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
So sánh trong tiếng Anh


 

A. SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

1/ SO SÁNH HƠN


a/ Với tính từ ngắn

form: S + Be ( is/am/are ) + adj_er + than + O. ( có thể có " than " hoặc không )

VD: I'm taller than my younger brother.
The shorter girl is my elder sister.

b/ Với tính từ dài

form: S + be ( am/is/are ) + more + adj + than + O. ( có thể có " than " hoặc không )

VD: She is more beutiful than me.
Life is more comfortable now.

2/SO SÁNH NHẤT


a/ Với tính từ ngắn

form: S + be ( am/is/are ) + the adj_est + O ( in / of... ).

VD: I'm the youngest in my family.
Today was the hottest day of the month.

b/ Với tính từ dài

form: S + be ( is/am/are ) + the most + adi + O ( in/of... ).

VD: Who is the most intelligent in your class?
This exercise is the most difficult in my homework.

3/ SO SÁNH NGANG BẰNG

form: S + be/V ( + not ) + as + adj/ adv + as + O.

S + be/ V ( + not ) + the same ( + N ) + as + O.

VD: Huy's brother isn' t as handsome as him.
Nhung is the same age as Hoa.


B. SO SÁNH CỦA DANH TỪ

1/ SO SÁNH HƠN

form: S + V + more/ fewer/ less+ N(s) + than + O.

VD: Students in grade 8 have more lessons tha te ones in grade 6.
She has fewer brothers than me.

2/ SO SÁNH NHẤT

form: S + V + the most / the fewest/ the least + N(s).

VD: He earns the most money.
There are the fewest days in February.

3/SO SÁNH NGANG BẰNG

form: S + V + as + many/ much/ little/ few + N + as + O.

VD: They have as few class as we.
Before pay-day, I have as little money as my brother.Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019