Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/01/2013 17:01 # 1
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 35/60 (58%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 185
Giải pháp mở rộng và nâng cao hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng.


 

 

MỤC LỤC

B – NỘI DUNG:............................................................................................................................ 1

CHƯƠNG I. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM.................................................................. 1

1.1       Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại............................. 1

1.1.1    Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại......................... 1

1.1.1.1     Khái niệm về cho vay.......................................................................................... 1

1.1.1.2     Phân loại cho vay................................................................................................. 1

1.1.2    Quy định pháp lý về cho vay.................................................................................. 3

1.1.2.1     Nguyên tắc cho vay............................................................................................. 3

1.1.2.2     Điều kiện vay vốn:............................................................................................... 3

1.2.3 Thời hạn cho vay......................................................................................................... 4

1.1.4. Lãi suất........................................................................................................................ 4

1.1.5. Qui trình cho vay....................................................................................................... 5

1.2 Tổng quan về hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh của Ngân hàng thương mại.       7

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hộ kinh doanh.................................................................. 7

1.2.1.1. Khái niệm hộ kinh doanh...................................................................................... 7

1.2.1.2. Đặc điểm hộ kinh doanh:...................................................................................... 7

1.2.1.3 Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh................................. 8

1.2.2. Phương thức cho vay:............................................................................................... 8

1.2.3. Quy trình cho vay:..................................................................................................... 8

1.2.4. Tài sản đảm bảo:........................................................................................................ 9

1.2.5. Phương thức trả gốc, lãi:.......................................................................................... 9

1.2.6. Vai trò của hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh........................................ 9

1.2.6.1. Vai trò đối với ngân hàng:.................................................................................... 9

1.2.6.2. Vai trò đối với khách hàng:.................................................................................. 9

1.2.6.3. Vai trò đối với nên kinh tế:................................................................................ 10

1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng........................................................................................... 10

1.2.7.1. Các nhân tố khách quan...................................................................................... 10

1.2.7.2 Các nhân tố chủ quan........................................................................................... 11

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM................................................................ 13

2.1. Khái quát về Ngân hàng No & PTNN chi nhánh Ông Ích Khiêm – Đà nẵng..... 13

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng No & PTNN chi nhánh Ông Ích Khiêm.           13

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh................................................................ 13

2.1.2.1. Chức năng của chi nhánh.................................................................................... 13

2.1.2.2. Nhiệm vụ của chi nhánh...................................................................................... 14

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng No & PTNT chi nhánh Ông Ích Khiêm....... 14

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:........................................................................................... 14

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.................................................... 15

2.1.3.3. Phương châm của chi nhánh............................................................................... 16

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT(Agribank) Chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2009 – 2011........................................................................ 16

2.2.1. Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT(Agribank) Chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà Nẵng tứ năm 2009 – 2011............................................................................................................ 16

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn của NHNo&PTNT( Agribank) Chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà Nẵng từ năm 2009 – 2011............................................................................................................ 19

2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT(Agribank) Chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng từ năm 2009 – 2011........................................................................................... 23

2.3 Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng từ năm 2009 – 2011.............................................................. 23

2.3.1 Phân tích hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT (Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng từ năm 2009 – 2011............................................................ 23

2.3.1.1. Tình hình cho vay đối với hộ kinh doanh phân theo thời hạn cho vay...... 23

2.3.1.2. Tình hình cho vay đối với hộ kinh doanh phân theo hình thức đảm bảo... 23

2.3.2. Đánh giá công tác cho vay đối với hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT

(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng từ năm 2009 – 2011................... 23

2.3.2.1. Kết quả đạt được trong công tác cho vay đối với Hộ kinh doanh tại NHNo&PTNT(Agribank) Chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà Nẵng từ năm 2009 – 2010.       23

2.3.2.2. Những mặt còn hạn chế về công tác cho vay đối với hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng từ năm 2009 – 2011........ 23

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TAI NHNo&PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM....................................... 23

3.1 Định hướng phát triển NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng trong năm 2012................................................................................................................................. 23

3.1.1 Định hướng của NHNo & PTNT(Agribank) Việt Nam..................................... 23

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHNo & TNT(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà Nẵng............................................................................................................... 23

3.1. 3 Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với Hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng trong năm 2012................................................... 23

3.2.  Giải pháp mở rộng và nâng cao hoạt động cho vay đối với Hộ kinh doanh tại NHNo & PTNT(Agribank) chi nhánh Ông ích Khiêm – Đà nẵng................................................. 23

3.2.1 Giải pháp đối với ngân hàng................................................................................... 23

3.2.2    Giải pháp đối với khách hàng............................................................................. 23

3.2.3 Giải pháp đối với nguồn lực.................................................................................... 23

 

 

Download: http://www.mediafire.com/view/?aax1lb0c8bpjdjv

Pass: FDTU

 

 Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019