Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/06/2018 20:06 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 41/240 (17%)
Kĩ năng: 36/70 (51%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 2801
Được cảm ơn: 246
[Fshare] Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh


BẢNG 1:

Từ/Phiên âm Nghĩa
 1. Addition [ə'di∫n]
 2. Subtraction [səb'træk∫n]
 3. Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]
 4. Division [di'viʒn]
 5. Total ['toutl]
 6. Arithmetic [ə'riθmətik]
 7. Algebra ['ældʒibrə]
 8. Geometry [dʒi'ɔmitri]
 9. Calculus ['kælkjuləs]
 10. Statistics [stə'tistiks]
 11. Integer ['intidʒə]
 12. Even number
 13. Odd number
 14. Prime number
 15. Fraction ['fræk∫n]
 16. Decimal ['desiməl]
 17. Decimal point
 18. Percent [pə'sent]
 19. Percentage [pə'sentidʒ]
 20. Theorem ['θiərəm]
 21. Proof [pru:f]
 22. Problem ['prɔbləm]
 23. Solution [sə'lu:∫n]
 24. Formula ['fɔ:mjulə]
 25. Equation [i'kwei∫n]
 26. Graph [græf]
 27. Axis ['æksis]
 28. Average ['ævəridʒ]
 29. Correlation [,kɔri'lei∫n]
 30. Probability [,prɔbə'biləti]
 31. Dimensions [di'men∫n]
 32. Area ['eəriə]
 33. Circumference [sə'kʌmfərəns]
 34. Diameter [dai'æmitə]
 35. Radius ['reidiəs]
 36. Length [leηθ]
 37. Height [hait]
 38. Width [widθ]
 39. Perimeter [pə'rimitə(r)]
 40. Angle ['æηgl]
 41. Right angle
 42. Line [lain]
 43. Straight line
 44. Curve [kə:v]
 45. Parallel ['pærəlel]
 46. Tangent ['tændʒənt]
 47. Volume ['vɔlju:m]
 48. Plus [plʌs]
 49. Minus ['mainəs]
 50. Times hoặc multiplied by
 51. Squared [skweə]
 52. Cubed
 53. Square root
 54. Equal ['i:kwəl]
 55. to add
 56. to subtract hoặc to take away
 57. to multiply
 58. to divide
 59. to calculate
 1. Phép cộng
 2. Phép trừ
 3. Phép nhân
 4. Phép chia
 5. Tổng
 6. Số học
 7. Đại số
 8. Hình học
 9. Phép tính
 10. Thống kê
 11. Số nguyên
 12. Số chẵn
 13. Số lẻ
 14. Số nguyên tố
 15. Phân số
 16. Thập phân
 17. Dấu thập phân
 18. Phần trăm
 19. Tỉ lệ phần trăm
 20. Định lý
 21. Bằng chứng chứng minh
 22. Bài toán
 23. Lời giải
 24. Công thức
 25. Phương trình
 26. Biểu đồ
 27. Trục
 28. Trung bình
 29. Sự tương quan
 30. Xác suất
 31. Chiều
 32. Diện tích
 33. Chu vi đường tròn
 34. Đường kính
 35. Bán kính
 36. Chiều dài
 37. Chiều cao
 38. Chiều rộng
 39. Chu vi
 40. Góc
 41. Góc vuông
 42. Đường
 43. Đường thẳng
 44. Đường cong
 45. Song song
 46. Tiếp tuyến
 47. Thể tích
 48. Dương
 49. Âm
 50. Lần
 51. Bình phương
 52. Mũ ba, lũy thừa ba
 53. Căn bình phương
 54. Bằng
 55. Cộng
 56. Trừ
 57. Nhân
 58. Chia
 59. Tính

Các bạn tải về xem tiếp nhé!

Link: https://www.fshare.vn/file/9CMSVS1I761C
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019