Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2012 21:11 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Đồ án Quản lý điểm sinh viên trên danh sách liên kết đơn link mediafire.com


Khác với stack, queue danh sách liên kết đơn cũng là một kiểu danh sách tuyến tính gồm các phần tử vào lần lượt theo thứ tự tuy nhiên nó khác stack và queue ở chỗ là nó được cấp phát trong bộ nhớ bởi các phần tử rời rạc nhau, không nằm kề nhau, tuy nhiên giữa phần tử trước thì có 1 liên kết đến phần tử sau nó.

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn(single-link list)

1. Định nghĩa tổng quátPHP Code:
struct tq 
thtin_t phantu
struc tq*tiep
}; 

typedef struct tq tq_t;  

2. Con trỏ tới 1 nodePHP Code:
struct  node 
        
int infor
        
struct node *next
    }; 
    
typedef struct node *NODEPTR;  

3. Cấp phát bộ nhớ cho 1 nodePHP Code:
NODEPTR Getnode(void) { 
    
NODEPTR p
    
= (NODEPTRmalloc(sizeofstruct node)); 
    Return(
p); 
}  

4. Giải phóng 1 nodePHP Code:
NODEPTR FreenodeNODEPTR p){ 
        
free(p); 
    }  

5. Thêm phần tử vào đỉnh danh sáchPHP Code:
void Push_TopNODEPTR *plistint x) { 
    
NODEPTR p
    
pGetnode(); 
    
-> infor x
    
->next = *plist
    *
plist p
}  

6. Thêm node mới vào cuối danh sáchPHP Code:
void Push_BottomNODEPTR *plistint x) { 
    
NODEPTR pq
    
pGetnode(); 
    
p->infor x
    
= *plist
    while (
q-> next != NULL
        
-> next
    
    
-> next p
    
->next NULL
}  

7. Thêm node mới vào giữa danh sáchPHP Code:
void Push_BeforeNODEPTR pint x ){ 
    
NODEPTR q
    if (
p->next==NULL
        
Push_Bottom(px); 
    else { 
        
qGetnode(); 
        
-> infor x
        
q-> next p-> next;     
        
p->next q
    } 
}  

8. Xóa 1 node đầu danh sáchPHP Code:
void Del_TopNODEPTR *plist) { 
    
NODEPTR p
    
= *plist
    if (
p==NULL) return; 
    (*
plist) = (*plist) -> next
    
p-> next NULL
    
Freenode(p); 
}  

9. Xóa node cuối danh sáchPHP Code:
void Del_Bottom(NODEPTR *plist) { 
    
NODEPTR pq
    if (*
plist==NULL) return; 
    else if ( (*
plist)->next==NULL))   
        
Del_Top(plist); 
    else { 
        
= *plist
        while (
p->next!=NULL){ 
            
p
            
p->next
        } 
        
// xoa node cuoi danh sach; 
        
q->next =NULL
        
Freenode(p); 
    } 
}  

10. Xóa node giữa danh sáchPHP Code:
void Del_before(NODEPTR p){ 
    
NODEPTR q
    if (
p->next==NULL) return; 
    
->next
    
p->next q->next
    
Freenode(q); 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
08/11/2012 22:11 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Đồ án Quản lý điểm sinh viên trên danh sách liên kết đơn link mediafire.com


Chúng ta xét 1 ứng dụng đơn giản của danh sách liên kết đơn sau;
Chương trình quản lí sinh viên với dạng đơn giản chỉ gồm mã SV và họ tênPHP Code:
#include    <stdio.h> 
#include    <stdlib.h> 
#include    <conio.h> 
#include    <dos.h> 
#include    <string.h> 
#include    <math.h> 
#include <alloc.h> 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 

typedef struct 
    
int masv
    
char hoten[20]; 
sinhvien
typedef struct node
    
sinhvien infor
    
struct node *next
} *
NODEPTR
void Initialize(NODEPTR *plist){ 
    *
plist=NULL

NODEPTR Getnode(void){ 
    
NODEPTR p
    
p=(NODEPTRmalloc(sizeof(struct node)); 
    return(
p); 

void Freenode(NODEPTR p){ 
    
free(p); 

int Emptynode(NODEPTR *plist){ 
    if(*
plist==NULL
        return(
TRUE); 
    return(
FALSE); 

NODEPTR Inserttop(NODEPTR *plistsinhvien x){ 
    
NODEPTR p
    
p=Getnode(); 
    
p->infor=x
    if(
Emptynode(plist)){ 
        
p->next=NULL
        *
plist=p
        return(
p); 
    } 
    
p->next=*plist
    *
plist=p
    return(
p); 

int Bottomnode(NODEPTR *plist){ 
    
int iNODEPTR p
    if(
Emptynode(plist)) 
        return(-
1); 
    
p=*plist;i=0
    while(
p!=NULL){ 
        
i=i+1
        
p=p->next
    } 
    return(
i); 

NODEPTR Insertbottom(NODEPTR *plistsinhvien x){ 
    
NODEPTR pq;int n,i
    
n=Bottomnode(plist); 
    if(
n==-1){ 
        
Inserttop(plist,x); 
        return(*
plist); 
    } 
    
p=*plist;i=0;q=Getnode();q->infor=x
    while(
i<n-1){ 
        
p=p->next
        
i=i+1
    } 
    
p->next=q;q->next=NULL
    
delay(2000);return(q); 

NODEPTR Insertafter(NODEPTR *plistsinhvien xint n){ 
    
NODEPTR p,qint i
    if(
n<0){ 
        
printf("\n Vi tri khong hop le"); 
        
delay(2000);return(NULL); 
    } 
    
p=*plist;i=0
    while(
p!=NULL && i<n){ 
        
i=i+1
        
p=p->next
    } 
    if(
p==NULL){ 
        
printf("\n Vi tri khong hop le"); 
        
delay(2000); return(NULL); 
    } 
    
q=Getnode();q->infor=x
    
q->nextp->next
    
p->next=q
    return(
q); 

void Deltop(NODEPTR *plist){ 
    
NODEPTR pq
    
p=*plist
    if(
Emptynode(plist)){ 
        
printf("\n Danh sach rong"); 
        
delay(2000); return; 
    } 
    
q=p;p=p->next;*plist=p
    
printf("\n Node bi loai bo"); 
    
printf("\n%-5d%-20s",q->infor.masvq->infor.hoten); 
    
delay(2000);Freenode(q); 

void Delbottom(NODEPTR *plist){ 
    
NODEPTR p,qint i,n
    
n=Bottomnode(plist); 
    if(
n==-1){ 
        
printf("\n Danh sach rong"); 
        
delay(2000); return; 
    } 
    if(
n==1){ 
        
Deltop(plist);return; 
    } 
    
p=*plist;i=0
    while(
i<n-2){ 
        
p=p->next
        
i=i+1
    } 
    
q=p->next;p->next=NULL
    
printf("\n Node duoc loai bo"); 
    
printf("\n %-5d%-20s",q->infor.masv,q->infor.hoten); 
    
delay(2000); Freenode(q); 

void Delcurrent(NODEPTR *plistint n){ 
    
NODEPTR p,qint i
    if(
Emptynode(plist)){ 
        
printf("\n Danh sach rong"); 
        
delay(2000);return; 
    } 
    if(
n==0){ 
        
Deltop(plist); return; 
    } 
    
p=*plisti=0
    while(
p!=NULL && i<n-1){ 
        
i=i+1
        
p=p->next
    } 
    if(
p->next==NULL){ 
        
printf("\n Node khong hop le"); 
        
delay(2000); return; 
    } 
    
q=p->next;p->next=q->next
    
printf("\n Node duoc loai bo"); 
    
printf("\n %-5d%-20s",q->infor.masvq->infor.hoten); 
    
delay(2000); Freenode(q); 

void Travenode(NODEPTR *plist){ 
    
NODEPTR p
    if(
Emptynode(plist)){ 
        
printf("\n Danh sach rong"); 
        
delay(2000);return; 
    } 
    
p=*plist
    while(
p!=NULL){ 
        
printf("\n %-5d%-20s",p->infor.masvp->infor.hoten); 
        
p=p->next
    } 
    
delay(2000); 

void Sortnode(NODEPTR *plist){ 
    
NODEPTR p,q;sinhvien temp
    for(
p=*plistp!=NULLp=p->next){ 
        for(
q=p->nextq!=NULLq=q->next){ 
            if(
p->infor.masv>q->infor.masv){ 
                
temp=p->inforp->infor=q->infor
                
q->infor=temp
            } 
        } 
    } 
    
printf("\n Danh sach duoc sap xep"); 
    for(
p=*plistp!=NULLp=p->next){ 
        
printf("\n %-5d%-20s",p->infor.masv,p->infor.hoten); 
    } 
    
delay(2000); 

void Searchnode(NODEPTR *plistint masv){ 
    
NODEPTR p
    
p=*plist
    while(
p!=NULL && p->infor.masv!=masv
        
p=p->next
    if(
p==NULL
        
printf("\n Node khong ton tai"); 
    else { 
        
printf("\n Node can tim"); 
        
printf("\n %-5d%-20s",p->infor.masv,p->infor.hoten); 
    } 
    
delay(2000); 


void Thuchien(void){ 
    
NODEPTR plistsinhvien x,y;int vitrichar c
    
Initialize(&plist); 
    do { 
        
clrscr(); 
        
printf("\n THAO TAC VOI SINGLE LINK LIST"); 
        
printf("\n 1- Them node dau danh sach"); 
        
printf("\n 2- Them node cuoi danh sach"); 
        
printf("\n 3- Them node giua danh sach"); 
        
printf("\n 4- Loai bo node dau danh sach"); 
        
printf("\n 5- Loai bo node cuoi danh sach"); 
        
printf("\n 6- Loai node giua danh sach"); 
        
printf("\n 7- Duyet danh sach"); 
        
printf("\n 8- Sap xep danh sach"); 
        
printf("\n 9- Tim kiem danh sach"); 
        
printf("\n 0- Tro ve"); 
        
c=getch(); 
        switch(
c){ 
            case 
'1'
                
printf("\n Ma sinh vien:");scanf("%d", &x.masv); 
                
fflush(stdin); printf("\n Ho va ten:");gets(x.hoten); 
                
Inserttop(&plist,x); break; 
            case 
'2'
                
printf("\n Ma sinh vien:");scanf("%d", &x.masv); 
                
fflush(stdin); printf("\n Ho va ten:");gets(x.hoten); 
                
Insertbottom(&plist,x); break; 
            case 
'3'
                
printf("\n Vi tri tren:"); scanf("%d",&vitri); 
                
printf("\n Ma sinh vien:");scanf("%d", &x.masv); 
                
fflush(stdin); printf("\n Ho va ten:");gets(x.hoten); 
                
Insertafter(&plist,x,vitri-1); break; 
            case 
'4'Deltop(&plist);break; 
            case 
'5'Delbottom(&plist);break; 
            case 
'6'
                
fflush(stdin);printf("\n Vi tri loai bo:"); 
                
scanf("%d",&vitri); 
                
Delcurrent(&plist,vitri-1);break; 
            case 
'7'Travenode(&plist); break; 
            case 
'8'Sortnode(&plist);break; 
            case 
'9'
                
fflush(stdin);printf("\n Ma sinh vien:"); 
                
scanf("%d",&vitri); 
                
Searchnode(&plistvitri);break; 
        } 
    } while(
c!='0'); 

void main(void){ 
    
Thuchien(); 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019