Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/01/2013 10:01 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 123/370 (33%)
Kĩ năng: 89/380 (23%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6783
Được cảm ơn: 7119
Luận văn: phân tíchquá trình thiết kế mạng Internet


 

Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện từ, tia hồng ngoại... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.
 

MỤC LỤC

Trang

Phần A          Giới thiệu ................................................................................................. i

Trang bìa .................................................................................................................... ii

Lời cảm ơn ................................................................................................................. iii

Quyết định giao đề tài .............................................................................................. iv

Nhận xét giáo viên hướng dẫn ................................................................................ v

Nhận xét giáo viên phản biện ................................................................................. vi

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp .......................................................................................... vii

Mục lục ....................................................................................................................... viii

Liệt kê bảng ............................................................................................................... xiii

Liệt kê hình ................................................................................................................ xiv

Phần B          Nội dung ................................................................................................... 1

Chương 1       Dẫn nhập ................................................................................................ 2

1.1            Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 3

1.2            Mục đích nghiên cứu ......................................................................................... 3

1.3            Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 3

1.4            Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ........................................................ 3

1.5            Tình hình nghiên cứu ......................................................................................... 4

1.6            Hướng nghiên cứu của đề tài ............................................................................ 4

1.7            Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 4

 

Chương 2       Giới thiệu về mạng máy tính ............................................................. 5

 

2.1            Các kiến thức cơ sỡ ............................................................................................ 6

2.2            Các loại mạng máy tính ..................................................................................... 7

2.2.1       Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) .......................................... 7

2.2.2       Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) ............................. 8

2.2.3       Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) .................................... 8

2.2.4       Mạng internet ......................................................................................... 9

2.3            Các mô hình xử lý mạng .................................................................................... 10

2.3.1       Mô hình xử lý mạng tập trung .............................................................. 10

2.3.2       Mô hình xử lý mạng phân phối ............................................................ 10

2.3.3       Mô hình xử lý mạng cộng tác ............................................................... 11

2.4            Các mô hình quản lý mạng ............................................................................... 11

2.4.1       Workgroup .............................................................................................. 11

2.4.2       Domain .................................................................................................... 11

2.5            Các mô hình ứng dụng mạng ............................................................................ 12

2.5.1       Mạng ngang hàng (Peer to Peer) .......................................................... 12

2.5.2       Mạng khách chủ (Client–Server) ........................................................ 12

2.6            Các dịch vụ mạng ............................................................................................... 14

2.6.1       Dịch vụ tập tin (Files Services) ........................................................... 14

2.6.2       Dịch vụ in ấn (Print Services) .............................................................. 14

2.6.3       Dịch vụ thông điệp (Message Services) ............................................. 15

2.6.4       Dịch vụ thư mục (Directory Services) ................................................ 15

2.6.5       Dịch vụ ứng dụng (Apllication Services) ........................................... 15

2.6.6       Dịch vụ cơ sỡ dữ liệu (Database Services) ........................................ 15

2.6.7       Dịch vụ web ............................................................................................ 15

2.7            Các lợi ích thực tế của mạng ............................................................................. 16

2.7.1       Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng ................................................. 16

2.7.2       Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn .................................................. 16

2.7.3       Chia sẽ ứng dụng .................................................................................... 16

2.7.4       Tập trung dữ liệu, bảo mật và backup tốt ........................................... 16

2.7.5       Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng ...................................... 16

2.7.6       Sử dụng các dịch vụ internet ................................................................ 16

 

Chương 3       Mô hình tham chiếu OSI .................................................................... 18

 

3.1            Mô hình OSI ........................................................................................................ 19

3.1.1       Khái niệm giao thức (Protocol) ............................................................ 19

3.1.2       Các tổ chức định chuẩn ......................................................................... 19

3.1.3       Mô hình OSI ............................................................................................ 19

3.1.4       Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu OSI ..................... 21

3.2            Quá trình xử lý và vận chuyển của một gói dữ liệu ...................................... 23

3.2.1       Đóng gói dữ liệu (Encapsulating Data) ............................................... 23

3.2.2       Mở gói dữ liệu (De- Encapsulating Data) ........................................... 24

3.3            Mô hình tham chiếu TCP/IP .............................................................................. 25

3.3.1       Vai trò của mô hình tham chiếu TCP/IP ............................................. 25

3.3.2       Các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP ............................................ 25

3.3.3       Các bước đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP ............................. 26

3.3.4       Quy trình đóng gói dữ liệu và gửi đi trong mô hình TCP/IP ............ 26

 

Chương 4       Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng ................................ 27

 

4.1            Giới thiệu về môi trường truyền dẫn ............................................................... 28

4.1.1       Khái niệm ................................................................................................ 28

4.1.2       Tần số truyền thông ............................................................................... 28

4.1.3       Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn ........................................... 28

4.1.4       Các kiểu truyền dẫn ............................................................................... 29

4.2            Các loại cáp ......................................................................................................... 30

4.2.1       Coaxial cable (Cáp đồng trục) ............................................................. 30

4.2.2       Twisted-Pair Cable (Cáp xoắn đôi) ..................................................... 31

4.2.3       Các loại cáp hay dùng ........................................................................... 32

4.2.4       Phân loại cáp đôi xoắn .......................................................................... 32

4.2.5       Fiber Optics (Cáp quang) ...................................................................... 33

4.2.6       Các loại sợi quang .................................................................................. 34

4.2.7       Kỹ thuật truyền ...................................................................................... 35

4.2.8       Các kỹ thuật bấm cáp mạng .................................................................. 35

4.3            Đường truyền vô tuyến ...................................................................................... 38

4.3.1       Sóng vô tuyến (Radio) .......................................................................... 38

4.3.2       Sóng viba ................................................................................................. 39

4.3.3       Hồng ngoại .............................................................................................. 39

4.4            Các thiết bị mạng ................................................................................................ 40

4.4.1       Card mạng (NIC hay Adapter) ............................................................. 40

4.4.2       Card mạng dùng cáp điện thoại ........................................................... 40

4.4.3       Modem ..................................................................................................... 41

4.4.4       Repeater .................................................................................................. 41

4.4.5       Hub ........................................................................................................... 42

4.4.6       Bridge (cầu nối) ..................................................................................... 42

4.4.7       Switch ...................................................................................................... 43

4.4.8       Wireless Access Point ........................................................................... 44

4.4.9       Router ...................................................................................................... 44

4.4.10   Gateway – Proxy .................................................................................... 45

 

Chương 5       Các kiến trúc và công nghệ mạng LAN .......................................... 46

 

5.1            Các kiến trúc mạng (Topology) ....................................................................... 47

5.1.1       Khái niệm ................................................................................................ 47

5.1.2       Các kiểu kiến trúc mạng chính ............................................................ 47

5.1.3       Các kiến trúc mạng kết hợp .................................................................. 51

5.2            Các công nghệ mạng LAN ................................................................................. 51

5.2.1       Khái niệm ................................................................................................ 51

5.2.2       Mạng Ethernet ........................................................................................ 51

5.2.3       CSMA/CD kỹ thuật phòng chống đụng độ trong Ethernet ............... 53

5.2.4       Chuyển thẻ bài (Token-Passing) ......................................................... 53

5.2.5       FDDI (802.5) ........................................................................................... 54

 

Chương 6       Các kỹ thuật trong mạng WAN ........................................................ 55

 

6.1            Giới thiệu mạng WAN ....................................................................................... 56

6.2            Công nghệ mạng WAN ...................................................................................... 58

6.2.1       Mạng chuyển mạch (Circuit Switching Network) ............................. 58

6.2.2       Cài đặt cấu hình Modem Diup ............................................................. 65

6.2.3       Cài đặt và cấu hình modem ADSL ...................................................... 72

6.2.4       Mạng x25 ................................................................................................ 86

6.2.5       Frame Relay ............................................................................................ 87

6.2.6       Mạng ATM (Cell relay) ......................................................................... 87

 

Chương 7       Hệ thống địa chỉ ................................................................................... 89

 

7.1            Địa chỉ MAC ....................................................................................................... 90

7.2            Tổng quan về địa chỉ IP ..................................................................................... 90

7.3            Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan ....................................................... 90

7.4            Giới thiệu các lớp địa chỉ .................................................................................. 92

7.4.1       Lớp A ....................................................................................................... 92

7.4.2       Lớp B ....................................................................................................... 93

7.4.3       Lớp C ....................................................................................................... 94

7.4.4       Lớp D và E .............................................................................................. 95

7.4.5       Bảng tổng kết .......................................................................................... 95

7.4.6       Ví dụ cách triển khai đặt địa chỉ IP ..................................................... 96

7.4.7       Chia mạng con (subnetting) ................................................................. 96

7.4.8       Địa chỉ riêng (Private Address) ........................................................... 100

7.4.9       Cơ chế NAT ............................................................................................ 100

7.5            Một số câu hỏi thường đặt ra với IP ................................................................. 101

7.5.1       Ví dụ 1 ..................................................................................................... 101

7.5.2       Ví dụ 2 ..................................................................................................... 103

7.5.3       Cấu hình địa chỉ IP ................................................................................. 103

7.6            Cấu trúc gói IP .................................................................................................... 104

7.7            Các giao thức hỗ trợ khác trong mạng IP ........................................................ 106

7.8            Giao thức truyền dữ liệu TCP ........................................................................... 107

7.9            Giao thức UDP (User Datagram Protocol) ...................................................... 108

7.10        Địa chỉ Port ......................................................................................................... 108

7.11        Dịch vụ DNS ....................................................................................................... 109

 

Chương 8       Kỹ thuật mạng không dây ................................................................. 111

 

8.1            Công nghệ Wireless LAN .................................................................................. 112

8.1.1       Khái niệm ................................................................................................ 112

8.1.2       Các thuật ngữ trong Wireless LAN ...................................................... 112

8.1.3       Các thành phần Wireless LAN ............................................................. 112

8.1.4       Mô hình kết nối ...................................................................................... 113

8.1.5       Bảo mật Wireless LAN .......................................................................... 114

8.1.6       Ưu điểm Wireless LAN ......................................................................... 115

8.1.7       Khuyết điểm Wireless LAN ................................................................. 115

8.2            Thiết lập Wireless LAN ..................................................................................... 115

8.2.1       Khái niệm ................................................................................................ 115

8.3            Kết hợp Wireless LAN với công nghệ ADSL ................................................. 120

8.3.1       Router ADSL và Wireless LAN cùng NetID ...................................... 120

8.3.2       Router ADSL và Wireless LAN khác NetID ...................................... 121

8.3.3       Router ADSL kiếm Wireless AP (Router Wireless) ......................... 121

 

Chương 9       Đăng ký và tìm kiếm thông tin trên internet bằng Google ........ 122

 

9.1            Sử dụng Internet Explorer và tìm kiếm ........................................................... 123

9.2            Tìm thông tin trên google .................................................................................. 125

9.3            Tìm hình ảnh trên google .................................................................................. 126

9.4            Cách lấy hình ảnh từ Internet ........................................................................... 126

9.5            Dịch vụ thư điện tử Email ................................................................................. 127

9.6            Từ khóa google ................................................................................................... 131

9.7            Tổng quan về 3G ................................................................................................ 131

9.7.1       3G là gì .................................................................................................... 131

9.7.2       Một số khái niệm 3G ............................................................................. 132

9.7.3       Ứng dụng của 3G ................................................................................... 133

9.8            Hướng dẫn cách sử dụng USB 3G .................................................................... 134

9.8.1       Giới thiệu về sản phẩm USB 3G .......................................................... 135

9.8.2       Hướng dẫn cài đăt USB 3G ................................................................... 136

9.8.3       Hướng dẫn kết nối internet với 3G GO-850 ....................................... 140

 

Chương 10       Kết luận và hướng phát triển đề tài ............................................... 145

 

10.1        Kết Luận .............................................................................................................. 146

10.2        Hướng Phát Triển Đề Tài ................................................................................... 146

 

Phần C          Phụ lục và tài liệu tham khảo ................................................................. 147

 

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019