Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/07/2018 13:07 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 59/250 (24%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3059
Được cảm ơn: 247
[ToMo] Điểm Khác Biệt Giữa Tài Chính Và Kinh Tế


*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh.

Mặc dù chúng thường được giảng dạy và trình bày như là các ngành riêng biệt, kinh tế và tài chính có liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau. Các nhà đầu tư quan tâm đến những nghiên cứu này vì chúng cũng ảnh hưởng đến thị trường ở mức độ cao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cả về tài chính và kinh tế, cách chúng khác nhau và những gì họ có thể dạy cho các nhà đầu tư.

Although they are often taught and presented as separate disciplines, economics and finance are interrelated and inform and influence each other. Investors care about these studies because they also influence the markets to a great degree. In this article, we'll explore both finance and economics, how they differ, and what they can teach investors.

Kinh tế học

Economics

Kinh tế là gì?

What Is Economics?

Kinh tế học là một khoa học xã hội nghiên cứu sản xuất, tiêu thụ và phân phối hàng hóa và dịch vụ, với mục đích giải thích cách hoạt động của nền kinh tế và cách tác nhân của chúng tương tác. Mặc dù được gắn nhãn là "khoa học xã hội" và thường được coi là một trong những nghệ thuật tự do, kinh tế học hiện đại trên thực tế thường rất định lượng và định hướng toán học nặng nề trong thực tế. Có hai ngành kinh tế chính: kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô.

Economics is a social science that studies the production, consumption, and distribution of goods and services, with the aim of explaining how economies work and how their agents interact. Although labeled a "social science" and often treated as one of the liberal arts, modern economics is in fact often very quantitative and heavily math-oriented in practice. There are two main branches of economics: macroeconomics and microeconomics.


Kết quả hình ảnh cho finance

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh kinh tế học nghiên cứu cách thức hoạt động của nền kinh tế tổng hợp. Trong kinh tế vĩ mô, một loạt các hiện tượng trên toàn nền kinh tế được kiểm tra kỹ lưỡng như lạm phát, thu nhập quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội hoặc GDP và những thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp.

Macroeconomics is a branch of economics that studies how the aggregate economy behaves. In macroeconomics, a variety of economy-wide phenomena are thoroughly examined such as inflation, national income, gross domestic product or GDP, and changes in unemployment.

Kinh tế vi mô là nghiên cứu về khuynh hướng kinh tế, hoặc những gì có thể xảy ra khi các cá nhân đưa ra những lựa chọn nhất định hoặc khi các yếu tố thay đổi sản xuất. Cũng như kinh tế vĩ mô tập trung vào cách nền kinh tế tổng hợp hoạt động, kinh tế học vi mô tập trung vào các yếu tố nhỏ hơn ảnh hưởng đến các lựa chọn được thực hiện bởi các cá nhân và công ty.

Microeconomics is the study of economic tendencies, or what's likely to happen when individuals make certain choices or when the factors of production change. Just as macroeconomics focuses on how the aggregate economy behaves, microeconomics focuses on the smaller factors that affect choices made by individuals and companies.

Kinh tế vi mô cũng giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu một số điều kiện nhất định thay đổi. Nếu một nhà sản xuất tăng giá xe hơi, kinh tế học vi mô cho biết người tiêu dùng sẽ có xu hướng mua ít hơn trước đây. Nếu một mỏ đồng lớn sụp đổ ở Nam Mỹ, giá đồng sẽ có xu hướng tăng lên, bởi vì nguồn cung bị hạn chế.

Microeconomics also explains what to expect if certain conditions change. If a manufacturer raises the prices of cars, microeconomics says consumers will tend to buy fewer than before. If a major copper mine collapses in South America, the price of copper will tend to increase, because supply is restricted.

Kinh tế hữu ích như thế nào?

How Is Economics Useful?

Khi các nhà kinh tế thành công trong mục tiêu của họ để hiểu cách người tiêu dùng và nhà sản xuất phản ứng với các điều kiện thay đổi, kinh tế học có thể cung cấp hướng dẫn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc hoạch định chính sách ở cấp quốc gia. Nói cách khác, có những hậu quả thực sự đối với cách chính phủ tiếp cận thuế, quy định và chi tiêu chính phủ; kinh tế học có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và phân tích về những quyết định này.

When economists succeed in their aims to understand how consumers and producers react to changing conditions, economics can provide powerful guidance and influence to policy-making at the national level. In other words, there are real consequences to how governments approach taxation, regulation, and government spending; economics can offer insight and analysis regarding these decisions.


Kết quả hình ảnh cho economics

Kinh tế cũng có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được các nhánh tiềm năng của chính sách và sự kiện quốc gia về điều kiện kinh doanh. Hiểu biết về kinh tế có thể cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ để dự đoán các điều kiện kinh tế vĩ mô và hiểu được ý nghĩa của những dự đoán đó đối với các công ty, cổ phiếu và thị trường tài chính.

Economics can also help investors understand the potential ramifications of national policy and events on business conditions. Understanding economics can give investors the tools to predict macroeconomic conditions and understand the implications of those predictions on companies, stocks, and the financial markets.

Ai sử dụng các nhà kinh tế?

Who Employs Economists?

Đối với những người chọn theo đuổi nghề nghiệp kinh tế, học viện là một lựa chọn. Các học giả dành thời gian của họ không chỉ cố gắng dạy học sinh các nguyên tắc kinh tế mà còn nghiên cứu trong lĩnh vực này và xây dựng các lý thuyết và giải thích mới về cách thị trường hoạt động và cách tác nhân tương tác.

For those who choose to pursue a career in economics, academia is an option. Academics spend their time not only attempting to teach students the principles of economics but also researching within the field and formulating new theories and explanations of how markets work and how their agents interact.

Các nhà kinh tế cũng được sử dụng trong các ngân hàng đầu tư, các công ty tư vấn và các công ty khác. Vai trò của các nhà kinh tế có thể bao gồm tăng trưởng dự báo như GDP, lãi suất, lạm phát và điều kiện thị trường chung. Các nhà kinh tế cung cấp phân tích và dự đoán có thể hỗ trợ việc bán sản phẩm của công ty hoặc được sử dụng làm đầu vào cho người quản lý và người ra quyết định khác trong công ty.

Economists are also employed in investment banks, consultant firms, and other corporations. The role of economists can include forecasting growth such as GDP, interest rates, inflation, and overall market conditions. Economists provide analysis and projections that might assist with the sale of a company's product or be used as input for managers and other decision-makers within the company.

Kinh tế thị trường

Economics in the Markets


Kết quả hình ảnh cho economics

Kinh tế có thể được sử dụng bởi những người tham gia thị trường để giúp hiểu nguyên nhân và khả năng kết quả của các sự kiện thị trường và tác động đến các lĩnh vực, công ty và chu kỳ kinh doanh tổng thể.

Economics can be used by market participants to help understand the causes and likely outcomes of market events and the impact on various sectors, companies, and the overall business cycle.

Các ứng dụng bao gồm sự hiểu biết về những thay đổi trong thu nhập quốc gia, lạm phát, tăng trưởng kinh tế dài hạn và lãi suất tác động đến thị trường và cuối cùng là cổ phiếu. Một lĩnh vực trọng tâm quan trọng cho các nhà kinh tế học là xác định sự thay đổi chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương như Cục dự trữ liên bang Mỹ có thể tác động đến nền kinh tế, ở Mỹ và toàn cầu.

The applications include understanding how changes in national income, inflation, long-term economic growth, and interest rates impact the markets and ultimately stocks. An important area of focus for economists is determining how changes in monetary policy by central banks like the U.S. Federal Reserve can impact the economy, both in the U.S. and globally.

Kinh tế vĩ mô có thể được áp dụng trong việc theo dõi GDP, lạm phát và thâm hụt để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Kinh tế vi mô có thể giúp một nhà đầu tư thấy lý do tại sao giá cổ phiếu Apple Inc. có thể giảm nếu người tiêu dùng mua ít iPhone hơn. Kinh tế vi mô cũng có thể giải thích tại sao mức lương tối thiểu cao hơn có thể buộc một công ty phải thuê ít công nhân hơn.

Macroeconomics can be applied in tracking GDP, inflation, and deficits to help investors make more-informed decisions. Microeconomics could help an investor see why Apple Inc. stock prices might fall if consumers buy fewer iPhones. Microeconomics could also explain why a higher minimum wage might force a company to hire fewer workers.

Tài chính

Finance

Tài chính là gì?

What Is Finance?


Kết quả hình ảnh cho finance

Tài chính trong nhiều khía cạnh là một nhánh của kinh tế. Tài chính mô tả việc quản lý, sáng tạo và nghiên cứu tiền, ngân hàng, tín dụng, đầu tư, tài sản và nợ phải trả, tạo nên hệ thống tài chính cũng như nghiên cứu các công cụ tài chính đó. Tài chính có thể được chia thành ba loại: tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.

Finance in many respects is an offshoot of economics. Finance describes the management, creation and study of money, banking, credit, investments, assets and liabilities that make up financial systems, as well as the study of those financial instruments. Finance can be divided into three categories: public finance, corporate finance, and personal finance.

Tài chính thường tập trung vào nghiên cứu về giá cả, lãi suất, dòng tiền và thị trường tài chính. Suy nghĩ rộng rãi hơn, tài chính có xu hướng tập trung xung quanh các chủ đề bao gồm giá trị thời gian của tiền, tỷ lệ hoàn vốn, chi phí vốn, cấu trúc tài chính tối ưu và định lượng rủi ro.

Finance typically focuses on the study of prices, interest rates, money flows and the financial markets. Thinking more broadly, finance tends to center around topics that include the time value of money, rates of return, cost of capital, optimal financial structures and the quantification of risk.

Tài chính hữu ích như thế nào?

How Is Finance Useful?

Tài chính, như trong trường hợp tài chính doanh nghiệp, liên quan đến việc quản lý tài sản, nợ, doanh thu và nợ cho một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có được tài chính thông qua nhiều phương tiện khác nhau, từ đầu tư cổ phần đến thu xếp tín dụng. Công ty có thể vay tiền từ ngân hàng hoặc sắp xếp hạn mức tín dụng. Thu nhận và quản lý nợ đúng cách có thể giúp một công ty mở rộng và cuối cùng trở nên có lợi hơn.

Finance, as in the case of corporate finance, involves managing assets, liabilities, revenues and debt for a business. Businesses obtain financing through a variety of means, ranging from equity investments to credit arrangements. A firm might take out a loan from a bank, or arrange for a line of credit. Acquiring and managing debt properly can help a company expand and ultimately become more profitable.


Kết quả hình ảnh cho finance

Tài chính cá nhân xác định tất cả các quyết định tài chính và hoạt động của một cá nhân hoặc hộ gia đình, bao gồm ngân sách, bảo hiểm, lập kế hoạch thế chấp, tiết kiệm và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Personal finance defines all financial decisions and activities of an individual or household, including budgeting, insurance, mortgage planning, savings, and retirement planning.

Tài chính công bao gồm hệ thống thuế, chi tiêu chính phủ, thủ tục ngân sách, chính sách và công cụ ổn định, vấn đề nợ và các mối quan tâm khác của chính phủ.

Public finance includes tax systems, government expenditures, budget procedures, stabilization policy and instruments, debt issues and other government concerns.

Tài chính trên khía cạnh là một nghề nghiệp

Finance As a Career

Bằng cấp về tài chính là một mẫu số chung trong số nhiều người làm việc trên Phố Wall với tư cách là nhà phân tích, ngân hàng hoặc người quản lý quỹ. Tương tự như vậy, nhiều người trong số những người làm việc cho các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác có nền tảng đại học về tài chính. Ngoài ngành công nghiệp tài chính, một mức độ tài chính có thể là một con đường dẫn đến quản lý cấp cao của các công ty và tập đoàn.

A degree in finance is a common denominator among many of those who work on Wall Street as analysts, bankers, or fund managers. Likewise, many of those employed by commercial banks, insurance companies and other financial service providers have college backgrounds in finance. Apart from the finance industry itself, a degree in finance can be a pathway to senior management of companies and corporations.

Trên thị trường

In the Markets

Tài chính liên quan đến việc đánh giá giá trị của các công cụ tài chính như xác định giá trị hợp lý cho một loạt các sản phẩm đầu tư. Tài chính bao gồm việc sử dụng các mô hình định giá cổ phiếu như mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và các mô hình tùy chọn như Black-Scholes. Tài chính cũng bao gồm việc xác định cổ tức hoặc chính sách nợ tối ưu cho một công ty hoặc chiến lược phân bổ tài sản phù hợp cho một nhà đầu tư.

Finance involves assessing the value of financial instruments such as the determination of fair value for a wide range of investment products. Finance includes the use of stock-pricing models like the capital asset pricing model (CAPM) and option models like Black-Scholes. Finance also includes determining the optimal dividend or debt policy for a corporation or the proper asset allocation strategy for an investor.


Kết quả hình ảnh cho finance

Cũng có thể được lập luận rằng tài chính ảnh hưởng đến thị trường với một dòng dường như không đổi của sản phẩm mới. Mặc dù nhiều dẫn xuất và các sản phẩm tài chính tiên tiến đã bị hủy bỏ sau cuộc Đại suy thoái, nhiều công cụ này được thiết kế để giải quyết và giải quyết nhu cầu và nhu cầu của thị trường. Ví dụ, các dẫn xuất có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư, các quỹ phòng hộ hoặc các ngân hàng lớn, do đó bảo vệ hệ thống tài chính khỏi bị tổn hại trong trường hợp suy thoái.

It can also be argued that finance affects the markets with a seemingly constant stream of new products. Although many derivatives and advanced financial products have been maligned in the wake of the Great Recession, many of these instruments were designed to address and solve market demands and needs. For example, derivatives can be used to hedge risk for investors, hedge funds, or large banks, thus protecting the financial system from harm in the event of a recession.

Điểm mấu chốt

The Bottom Line

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tránh "hoặc là" đối số liên quan đến kinh tế và tài chính; cả hai đều quan trọng và có các ứng dụng hợp lệ. Trong nhiều khía cạnh, trọng tâm của kinh tế là trên "bức tranh lớn" như một quốc gia, khu vực hoặc thị trường đang hoạt động như thế nào. Kinh tế cũng tập trung vào chính sách công, trong khi trọng tâm của tài chính là nhiều công ty hoặc công nghiệp cụ thể. Tài chính cũng tập trung vào việc các công ty và nhà đầu tư đánh giá rủi ro và lợi nhuận như thế nào. Về mặt lịch sử, kinh tế học có lý thuyết và tài chính thiết thực hơn, nhưng điều này đã thay đổi trong 20 năm qua.

It's important for investors to avoid "either/or" arguments regarding economics and finance; both are important and have valid applications. In many respects, the focus of economics is on the "big picture" such as how a country, region, or market is performing. Economics also focuses on public policy, while the focus of finance is more company or industry-specific. Finance also focuses on how companies and investors evaluate risk and return. Historically, economics has been more theoretical and finance more practical, but this has changed in the last 20 years.

Tuy nhiên, điều thú vị là hai môn học dường như hội tụ trong một số khía cạnh. Cả hai nhà kinh tế và chuyên gia tài chính đang được sử dụng trong các chính phủ, tập đoàn và thị trường tài chính. Ở một mức độ cơ bản nào đó, sẽ luôn có sự tách biệt, nhưng cả hai khả năng vẫn còn rất quan trọng đối với nền kinh tế, nhà đầu tư và thị trường trong nhiều năm tới.

It is interesting to note, though, that the two disciplines seem to be converging in some respects. Both economists and finance professionals are being employed in governments, corporations, and the financial markets. At some fundamental level, there will always be a separation, but both are likely to remain very important to the economy, investors, and the markets for years to come.

-------------

Tác giả: Stephen D. Simpson

Link bài gốc: The difference between finance and economics

Dịch giả: Nguyễn Huyền Châu - ToMo: Learn Something New

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019