1 . Bút chì <bị gọt>
2 . Cái thước kẻ 
3. Bút mực
4 . Cây phượng
5 . Viên phấn
6 . Đèn dầu 
7. Bảng và phấn; giấy và bút