Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/09/2019 10:09 # 1
huek87
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/40 (45%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/05/2019
Bài gởi: 78
Được cảm ơn: 0
Các hop đồng thuê đất chính xác nhất,


Tùy nhu cầu sử dụng mà gia đình bạn thuê đất với mục đích khác nhau như làm nhà ở, làm nhà xưởng hay kho bãi. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho các hop đồng thuê đất chính xác nhất, mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo:MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT


**************************************************************************************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay: ngày……tháng……năm…….        

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ ĐẤT ( Bên A):

Họ và tên Ông (bà) : …………………………………………………………………………………..

Ngày / tháng/ năm sinh: ……………………………………………………………

CMND số: ……………… cấp ngày ………………….. tại nơi ……………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:.……………………………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ ĐẤT ( Bên B):

Họ và tên : ………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………cấp ngày …………………. Tại nơi…………………..

Hộ khẩu:..…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ làm việc:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:.………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Hai bên chúng tôi thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê nhà ở với nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng


 • Thửa đất có diện tích:…………………..m2

 • Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….. • Hạng đất (nếu có):……………………………………………………………………………………………. • Thửa đất số:………………………………………………………………………………………………………. • Tờ bản đồ:…………………………………………………………………………………………………………. • Thời hạn sử dụng đất:………………………………………………………………………………. • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …ngày cấp……tháng…….năm…do…….


………………………………………………………………………………

Tài sản có gắn liền với đất (nếu có):

Điều 2: Cam kết hợp đồng


 • Thời hạn cho thuê đất từ ngày…..tháng….năm……đến ngày…..tháng…….năm…….

 • Số tiền thuê đất (bằng số):………Đ/ m2 (ha)/ năm(tháng)

 • Số tiền thuê đất (bằng chữ):………………………………………………………………………………………………..

 • Số tiền cọc (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………

 • Thời điểm bên B thanh toán cho bên A:…………………………………………………………………………

 • Phương thức thanh toán các bên:…………………………………………………………………………………….


Điều 3: Bên thuê đất (bên B) cam kết


 • Bên B phải trả tiền cho bên A đúng số tiền, thời điểm và hình thức thanh toán đã cam kết trong hợp đồng.

 • Bên thuê đất (bên B) phải sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới phần đất và không được hủy hoại làm giảm giá trị sử dụng của đất.

 • Khi hết hạn thuê phải trả đất lại cho bên A đúng hiện trạng đã giao kết trong hợp đồng.


Điều 4: Bên cho thuê đất (bên A) cam kết


 • Bên A cam kết bàn giao đất đúng thời gian, diện tích đất đã giao kết trong hợp đồng.

 • Có trách nhiệm làm sổ đỏ với cơ quan pháp lý và giao cho bên B sau ngày…..tháng……năm.


Hợp đồng này được hình thành ngày….tháng….năm…… Được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản và một bản gửi đến các cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

Bên nào không thưc hiện theo đúng giao kết trong hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

                BÊN THUÊ ĐẤT             BÊN CHO THUÊ ĐẤT

                (ký và ghi rõ họ tên)                                (ký và ghi rõ họ tên)    
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019