Thông tin: nqlamdn
Tên đăng nhập: nqlamdn
Họ và tên: Nguyen Quoc Lam
Nghề nghiệp: QL
Sở thích: Thể thao - công nghệ
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 01/09/2012
Số bài đã gởi: 460
Lần truy cập cuối: 17/01/2014 13:38
Được cảm ơn 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:46:27 PM
126 23212512523 Nguyễn Minh Trí 1/1/1996 Nam 7 127 24202515494 Nguyễn Thị Ái Triều 22/08/2000 Nữ 4 128 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:45:55 PM
101 2320320689 Đặng Như Quỳnh 36343 Nữ 6 102 24211203870 Trần Viết Sinh 22/11/2000 Nam 7 103 23212110102 Trần...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:45:29 PM
76 2320512089 Trương Thị Thúy Ngân 29/03/1999 Nữ 6 77 24205102447 Nguyễn Thanh Ngân 26/06/1999 Nữ 7 78 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:49 PM
51 24202107727 Võ Thị Thu Huyền 26/01/2000 Nữ 4 52 24202506074 Trần Thu Huyền 5/10/2000 Nữ 4 53 24202610439 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:33 PM
21 24211202435 Nguyễn Anh Dũng 26/04/2000 Nam 4 22 2221716647 Đặng Nam Dương 16/11/1998 Nam 0 23 2321122739 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:03 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú 1 2221115531 Trần Tiến Anh 26/07/1998 Nam 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:43:17 PM
Các sinh viên phản hồi theo địa chỉ công bố trên lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:32:10 AM
251 2321216287 Trần Như Trung 23/11/1999 Nam 0 252 24217214231 Lê Thành Trung 25/06/2000 Nam 0 253 24207215280...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:31:49 AM
221 24207206846 Nguyễn Thị Hoài Thương 3/2/2000 Nữ 0 222 24207213589 Nguyễn Thị Thương 10/2/2000 Nữ 6 223 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:31:27 AM
191 24207206446 Đinh Thị Băng Tâm 19/05/2000 Nữ 1 192 24207215180 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4/7/2000 Nữ 0 193 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:59 AM
156 23207110295 Trần Thị Thùy Oanh 5/8/1999 Nữ 8 157 2320714447 Hồ Kiều Oanh 27/09/1999 Nữ 4 158 24207215630 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:36 AM
121 24217206086 Đỗ Đăng Thăng Long 25/08/2000 Nam 0 122 24217207022 Nguyễn Thành Long 28/09/2000 Nam 0 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:00 AM
91 24217201189 Nguyễn Quang Huy 23/06/2000 Nam 0 92 24217206847 Trần Phan Huy 26/02/1997 Nam 7 93 24217210403 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:42 AM
61 24207103708 Lê Hương Giang 7/4/2000 Nữ 7 62 24217209617 Ngô Văn Hà 28/07/2000 Nam 0 63 24207204193 Đặng Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:28 AM
31 24217204365 Đoàn Thành Danh 2/12/2000 Nam 5 32 2320714761 Đỗ Lê Anh Đào 9/5/1999 Nữ 7 33 24207102164 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:00 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính ĐIỂM BÀI 6 1 2320710489 Ngô Thị Lan Anh 20/08/1999 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:26:44 AM
Mục cung cấp điểm bài 6 phương pháp luận, sinh viên phản hồi theo kênh đã đăng ở lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:57:31 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100   STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 24211706352 Bùi Văn Trí   ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:56:50 AM
23214310436 Hứa Xuân Tuấn 23/05/1999 Nam 7 2321432560 Nguyễn Tuấn 1/5/1999 Nam 6 2321435124 Dương Công Tuấn ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:56:34 AM
61 2121114120 Nguyễn Cao Quý 15/10/1997 Nam 6 62 23203112429 Nguyễn Thị Quỳnh 7/10/1997 Nữ 9 63 2320865057 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:55:36 AM
31 2321434976 Hồ Lê Minh Hưng 21/11/1999 Nam 9 32 2320430842 Nguyễn Mai Hương 21/03/1999 Nữ 8 33 2321432998 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:55:11 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 P (15/2/19)  STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 2320315804 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:54:37 AM
Mục này công bố điểm bài 6, Phương pháp luận Phi100P
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:01:13 PM
181 23218611355 Lê Văn Thuận 6/2/1999 Nam 0 182 2320223508 Trịnh Minh Thương 3/11/1999 Nữ 6 183 23203211300 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:55 PM
151 23203510473 Trần Thị Thu Tâm 16/09/1999 Nữ 8 152 2321158368 Nguyễn Thành Tân 6/6/1999 Nam 6 153 2321163416...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:30 PM
121 23202411451 Lưu Nguyễn Quỳnh Như 5/2/1999 Nữ 6 122 24205105113 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/10/2000 Nữ 6 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:13 PM
91 2321869985 Lê Công Lý 16/06/1999 Nam 6 92 2320211369 Ngô Thị Mến 12/12/1999 Nữ 6 93 2320315752 Nguyễn Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:59:28 PM
61 2320315793 Dương Thị Thúy Hường 14/06/1999 Nữ 0 62 2321118109 Trần Đình Huy 27/11/1999 Nam 6 63 2321124729 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:59:06 PM
31 2320713550 Bùi Thị Trường Giang 20/02/1999 Nữ 6 32 2320716518 Phạm Thanh Giang 27/02/1999 Nữ 6 33 2320864619...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:58:23 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 2120713720 Nguyễn Trúc Phương Anh 8/12/1997 Nữ 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:56:55 PM
Cung cấp điểm bài 6 PPL. Sinh viên phản hồi về theo địa chỉ đã công bố.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:47 AM
241 24207101916 Phạm Huỳnh Huyền Trinh 3/6/2000 Khánh Hòa 0 242 24207102881 Bùi Thục Trinh 4/2/2000 Đà Nẵng 8 243...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:26 AM
211 24207105040 Nguyễn Hoài Thương 8/10/2000 Quảng Trị 9 212 24207116076 Nguyễn Lê Nghi Thường 24/11/2000 Đà Nẵng 0 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:08 AM
181 24217103618 Phan Xuân Sỹ 21/01/2000 Quảng Nam 6 182 24217101180 Ngô Tấn Tài 27/06/2000 Quảng Nam 7 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:51 AM
151 24207115901 Nguyễn Thị Hoài Nhi 12/6/2000 Thừa Thiên Huế 8 152 24207116652 Nguyễn Thị Lệ Nhi 11/2/2000 Đà Nẵng 5 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:31 AM
121 24207107418 Nguyễn Thị Hoài Lý 10/7/2000 Quảng Nam 8 122 24217104337 Nguyễn Hoàng Lý 6/1/2000 Đà Nẵng 7 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:13 AM
91 24217103971 Vũ Văn Khỏe 6/6/1999 Thái Bình 1 92 24207104502 Lê Hoàng Bảo Khuyên 7/4/2000 Đà Nẵng 9 93 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:43:52 AM
61 24207102991 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12/4/2000 Quảng Nam 7 62 24207108231 Trần Thị Hiền 17/08/2000 Kon Tum 5 63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:43:28 AM
31 24217116220 Đào Trọng Đạt 12/4/2000 Đà Nẵng 7 32 24217116778 Đỗ Thành Đạt 21/01/2000 Quảng Trị 0 33 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:42:58 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh QQ Bài 6 1 24217105565 Đặng Văn An 12/8/2000 Quảng Nam 6 2 24207201929 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:42:21 AM
Là nơi công bố điểm bài 6.  Sinh viên xem điểm phản hồi theo kênh đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:38:33 PM
151 2320521565 Cao Thị Trâm 24/04/1999 Nữ 9 152 2320519453 Lê Phạm Hạnh Trân 23/01/1999 Nữ 9 153 2220515172 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:38:11 PM
121 2320519490 Ksor Ha Sa 16/03/1997 Nữ 7 122 2321514221 Đặng Ngọc Sâm 4/11/1999 Nam 0 123 2221268995 Lê Đình...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:44 PM
91 2320512771 Nguyễn Thanh Ngân 36475 Nữ 8 92 2320523865 Võ Như Thúy Ngân 6/7/1999 Nữ 0 93 2320515140 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:26 PM
61 2320519836 Đặng Thị Bích Lan 36443 Nữ 8 62 23205111986 Nguyễn Thị Lành 13/02/1999 Nữ 8 63 2320513234 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:02 PM
31 2320512079 Hồ Thị Hằng 36197 Nữ 5 32 2320514202 Võ Thị Lệ Hằng 2/12/1999 Nữ 8 33 2320519503 Lê Nguyễn Cẩm...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:36:35 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 2320519521 Ngô Thị Thúy An 25/12/1999 Nữ 8 2 2320510789...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:34:09 PM
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19) Sinh viên phản hồi sớm.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

[Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc
11/17/2018 5:20:38 PM
[Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc Hôm này mình sẽ share cho các bạn bộ hơn 50 CV, resume template...
chu đề: [Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:02:10 PM
81 24265203053 Phạm Thị Thu Trang 22/01/1991 Đà Nẵng 8 82 24265203054 Hồ Thị Xuân Trang 13/02/1987 Quảng Nam 8 83...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:01:44 PM
61 2021127743 Hoàng Bá Gia Thành 27/05/1995   5 62 2321244323 Nguyễn Tất Thành 11/4/97 Quảng Bình 0 63 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:01:20 PM
41 2320714429 Dương Thị Trà My 13/04/1999 Quảng Nam 8 42 2220249371 Trần Thanh Nga 4/7/98 Ninh Bình 7 43 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:00:55 PM
21 24265203024 Nguyễn Thị Huệ 15/05/1994 Quảng Nam 7 22 24271103001 Trần Anh Hùng 2/12/92 Quảng Nam 8 23 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:00:19 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Quê quán  Điểm bài 6 1 2321241786 Đinh Thái An 11/10/99 Đà Nẵng 6 2 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 4:59:48 PM
Nơi công bố điểm của bài 6. Sinh viên liên hệ theo thông tin đã công bố trước lớp học trước 25/11/2018
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:26:30 PM
121 2220664954 Đặng Thị Thảo 6/12/1998 6 122 2220714185 Trần Hồ Phương Thảo 4/5/1997 6 123 23202510318 Lê Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:25:48 PM
91 23203210612 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/08/1999 6   92 2320514214 Hà Thị Thuận Nhi 8/3/1999 0   93 2320252216 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:25:15 PM
61 23208610008 Huỳnh Thị Kim Liên 10/10/1999 8   62 2220724256 Võ Thị Mỹ Linh 26/07/1998 8   63 23203211097 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:24:57 PM
31 2320513232 Hồ Thị Ngân Hà 25/05/1999 9   32 2221658693 Nguyễn Mạnh Hải 31/01/1998 8   33 2320519920 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:24:22 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 G - BÀI 6 STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Điểm bài 6 Ghi_Chú 1 2320512767 Trần Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:23:42 PM
Nơi công bố điểm bài 6. Mọi phản hồi theo địa chỉ công bố trên lớp trước 25/10/2018
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: TẬP HUẤN VỀ GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
10/17/2018 1:59:29 PM
Critical thinking is the objective analysis of facts to form a judgment. The subject is complex, and several different definitions exist, which...
chu đề: TẬP HUẤN VỀ GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:52:31 PM
151 2121718480 Võ Nguyễn Đắc Trọng 8 152 2021340510 Trần Thanh Trung 0 153 23213210103 Nguyễn Thành Trung 7 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:52:05 PM
121 2121154277 Kim Ngọc Tài 0 122 2321512775 Võ Thành Tài 0 123 2321619990 Mai Ngọc Tài 7 124 2121427669...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:51:31 PM
91 2320315809 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 0 92 2321219772 Nguyễn Văn Nhật 0 93 2320315563 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 7 94...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:51:09 PM
61 23203211863 Trần Thị Tố Lan 6 62 2320862686 Huỳnh Phương Lan 7 63 2320237397 Lê Thị Thùy Linh 6 64 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:50:34 PM
31 2320252623 Nguyễn Việt Hà 8 32 2320323351 Nguyễn Thanh Hằng 5 33 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 7 34 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:50:05 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Điểm 1 23213112910 Trần Nguyễn Trường An 0 2 2121868617 Nguyễn Trường Anh 0 3 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:49:33 PM
Nơi công bố và nhận phản hồi điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PH100A Mọi thông tin phản hồi chuyển về địa chỉ đã công bố trước lớp./.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:46:23 AM
271 23212112474 Đào Thanh Tùng 5/27/1999 Nam 5 272 2321214298 Võ Thanh Tùng 4/30/1999 Nam 7 273 2321219942 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:45:51 AM
241 2320213497 Nguyễn Thị Thu Trang 7/23/1999 Nữ 0 242 2320214288 Nguyễn Minh Trang 5/24/1999 Nữ 5 243 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:45:33 AM
211 2320215167 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/26/1999 Nữ 6 212 2320272365 Phạm Thị Thi 12/28/1999 Nữ 5 213 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:58 AM
181 2321213931 Nguyễn Văn Quang 9/23/1999 Nam 4 182 23212110229 Nguyễn Tường Bảo Quốc 11/9/1999 Nam 0 183 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:41 AM
151 23202110692 Nguyễn Hoài Nhã 11/13/1999 Nữ 6 152 2320315785 Hồ Thị Hoài Nhân 11/20/1999 Nữ 5 153 2320717281...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:11 AM
121 2321216146 Ngô Nhật Bảo Long 4/4/1999 Nam 7 122 2321216206 Võ Thanh Long 10/27/1999 Nam 5 123 2320723326 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:52 AM
91 2320213460 Hứa Thảo Huyền 12/3/1999 Nữ 0 92 23212112543 Hồ Văn Anh Kha 3/10/1997 Nam 0 93 23212112439 Đinh...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:20 AM
61 2321212136 Phạm Văn Bảo Hiếu 11/27/1996 Nam 5 62 2321212596 Trần Lê Trung Hiếu 11/7/1999 Nam 5 63 2320212137...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:05 AM
31 2321210896 Phan Anh Đức 10/27/1999 Nam 3 32 23212112420 Nguyễn Văn Anh Đức 6/27/1996 Nam 6 33 23212112507 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:42:24 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm 1 2221619616 Trần Đức Anh 10/14/1998 Nam 6 2 23202111575 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:41:53 AM
Nơi công bố điểm Môn Phương pháp luận _bài 6 Mọi thông tin phản hồi gởi về kênh này hoặc của giảng viên theo thông báo trước lớp;
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:37:02 AM
241 2221125812 Đặng Văn Nhật Trường 8/26/1998 Nam 5 242 2321158431 Bùi Xuân Trường 6/24/1999 Nam 0 243 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:36:42 AM
211 2321179783 Nguyễn Văn Thông 2/6/1999 Nam 0 212 2021350931 Nguyễn Quốc Thư 11/23/1995 Nam 0 213 2220863754 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:36:12 AM
181 2321158382 Nguyễn Thanh Quốc 7/25/1999 Nam 3 182 23211711869 Trần Cường Quốc 3/6/1998 Nam 3 183 2220433673...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:55 AM
151 23211710032 Trần Đình Nhật 3/28/1995 Nam 0 152 2321625340 Tôn Long Nhật 10/26/1999 Nam 8 153 2220316255 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:26 AM
121 2321158399 Tống Đức Phi Long 5/15/1999 Nam 6 122 2220863799 Hoàng Ngọc Hương Ly 2/14/1997 Nữ 4 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:14 AM
91 2321158426 Nguyễn Nhật Huy 5/31/1999 Nam 0 92 2321635318 Lê Đức Huy 3/6/1999 Nam 7 93 2321716833 Trần Văn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:34:45 AM
61 2321172550 Trịnh Văn Hiện 2/10/1997 Nam 3 62 2220326383 Hòa Nguyễn Ngọc Hiệp 8/20/1998 Nữ 5 63 1911418976 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:34:13 AM
31 2220716644 Nguyễn Thị Thùy Dung 5/30/1998 Nữ 3 32 23211711713 Phan Văn Dung 11/12/1999 Nam 0 33 2321172991 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:33:59 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên NS Giới_Tính Điểm B6 1 2321632563 Lê Trường An 11/29/1999 Nam 0 2 2121114025 Phạm...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:33:30 AM
Sinh viên xem điểm bài 6. Phản hồi theo kênh thông tin đã thiết lập ở lớp. Hạn trước ngày 15/5/2018.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:29:21 AM
241 2121253814 Phạm Quốc Việt 8/2/1997 Nam 0 242 2021121030 Trương Hoài Vũ 11/1/1994 Nam 0 243 2020340978 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:29:07 AM
211 2220218079 Nguyễn Đặng Thùy Trâm 4/24/1998 Nữ 7 212 2220717067 Trần Huỳnh Bích Trâm 10/30/1998 Nữ 4 213 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:28:42 AM
181 23207111215 Nguyễn Thị Phương Thảo 1/10/1999 Nữ 8 182 2021433709 Phạm Anh Thiện 7/19/1996 Nam 6 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:28:11 AM
151 2220512751 Dương Thị Bắc Phương 3/28/1998 Nữ 0 152 2220717227 Trương Hà Phương 10/26/1998 Nữ 1 153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:27:55 AM
121 2220866014 Trần Thị Minh Nguyệt 2/14/1998 Nữ 7 122 2220318953 Nguyễn Thị Vũ Nhã 6/24/1997 Nữ 1 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:27:29 AM
91 2121158447 Nguyễn Sơn Lâm 9/23/1997 Nam 5 92 2220868118 Trần Thị Mỹ Lịch 1/11/1998 Nữ 1 93 2221125790 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:27:05 AM
61 1911237819 Lê Đình Hiệu 2/23/1995 Nam 8 62 2220323974 Ưng Thúy Hoa 7/19/1998 Nữ 8 63 2221115541 Trương...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:26:37 AM
31 2220716639 Võ Thị Thu Dung 9/21/1998 Nữ 4 32 2221217488 Nguyễn Tấn Dũng 6/19/1998 Nam 5 33 2221248312 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:26:21 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 B (BÀI 6, HK2 - 17/18) STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:25:43 AM
Sinh viên xem điểm bài 6. Phản hồi theo kênh thông tin đã thiết lập ở lớp. Hạn trước ngày 15/5/2018.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN
4/17/2018 8:36:35 AM
Lớp CIE433B (học kỳ 2 năm 17-18) Link:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP * NĂM HỌC 2017-2018 Khoa Xây Dựng ...
chu đề: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN

LISP vẽ taluy đào đắp đất
4/11/2018 1:44:20 PM
Copy trên mạng, các bạn chạy. (defun c:taluy (/) (setvar "CMDECHO" 0) (setq osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (setvar "unitmode"...
chu đề: LISP vẽ taluy đào đắp đất

Phản hồi: Fshare - BỘ VIDEO REVIT 17GB FULL KHÔNG CHE
4/11/2018 1:40:56 PM
Rất hót. FULL KHÔNG CHE
chu đề: Fshare - BỘ VIDEO REVIT 17GB FULL KHÔNG CHE

Vui lòng góp ý để xử lý con virus chạy trong Cad có xuất xứ từ Cambodia
3/21/2018 7:49:38 AM
Chào các bạn. Tôi và một số bạn sử dụng Cad bị con virus khi khởi động file hay gặp. Có cách nào xử lý triệt để xin chỉ giáo giúp. Trân...
chu đề: Vui lòng góp ý để xử lý con virus chạy trong Cad có xuất xứ từ Cambodia

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:45:22 AM
91 2221717245 Lê Đức Tiến 25/4/1998 Nam 4 92 2220727406 Võ Thị Tiếng 7/6/1998 Nữ 5 93 2221125739 Đoàn Nguyên...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:44:49 AM
71 2121416508 Trần Minh Quang 5/2/1997 Nam 8 72 2221123655 Huỳnh Quốc 14/1/1998 Nam 4 73 2121424328 Phạm Ngọc...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:44:33 AM
51 2221865998 Dương Văn Nam 5/5/1998 Nam 0 52 2220727338 Đinh Thị Nga 9/9/1998 Nữ 0 53 23207210179 Nguyễn Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:44:08 AM
31 2221219682 Trần Nguyên Khánh 23/4/1998 Nam 0 32 2221865952 Mai Quốc Khánh 11/6/1997 Nam 5 33 2220326400 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:43:38 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 2220263405 Nguyễn Thị Ngọc Ái 3/1/1997 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)
3/21/2018 7:42:56 AM
Sinh viên xem điểm, phản hồi về giảng viên theo kênh liên lạc đã công bố hoặc ở trang này. Thời hạn: Trước 1/04/2018.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:32:08 AM
151 23203110114 Nguyễn Đào Nhất 27/5/1999 Nữ 7 152 23213111964 Nguyễn Hoàng Nhất 15/10/1998 Nam 5 153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:31:35 AM
121 2320315639 Lâm Thị Yến Ly 27/11/1999 Nữ 5 122 2320716452 Huỳnh Cẩm Ly 6/7/1999 Nữ 7 123 2320315777 Đinh...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:31:04 AM
91 2321315784 Phan Văn Khoa 6/2/1999 Nam 6 92 2320310480 Nguyễn Thị Thu Kiều 26/8/1999 Nữ 4 93 2320315725 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:30:37 AM
61 23203110113 Phan Thanh Hiền 1/7/1999 Nữ 7 62 23203111346 Trần Thúy Hiền 4/3/1999 Nữ 7 63 23203111564 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:30:16 AM
31 23203110206 Lê Thị Mỹ Duyên 2/10/1999 Nữ 7 32 2320311384 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/8/1999 Nữ 7 33 2320314057 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:18:44 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 M (BÀI 6) STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 2320310610 Phạm Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)
1/16/2018 8:08:58 AM
Công bố điểm bài 6 theo lớp trên. Sinh viên theo dõi, phản hồi đến giảng viên.
chu đề: Công bố điểm bài 6, môn Phương pháp Luận lớp PHI100M (HK1,17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:58:48 PM
Chương 1: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-tai-lieu-mon-hoc-luat-xay-dung-chuong-1/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:58:15 PM
Chương 2: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-tai-lieu-mon-hoc-luat-xay-dung-chuong-2/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:57:05 PM
Chương 3: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-bai-giang-luat-xay-dung-chuong-3/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:55:49 PM
Chương 4: Theo Link: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-bai-giang-luat-xay-dung-chuong-4/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:54:08 PM
Chương 5: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-bai-giang-luat-xay-dung-chuong-5/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:53:41 PM
Tài liệu Luật: Chương 6: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/law-341a-bai-giang-luat-xay-dung-chuong-6/
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:50:35 PM
Điểm thành phần môn học. Sinh viên theo dõi để phản hồi trước 10h00 ngày 20/12/2014. STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH...
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)
12/18/2017 4:44:40 PM
Nơi cung cấp thông tin, tài liệu, ảnh để sinh viên dự thi và phản hồi
chu đề: Lớp LAW341A - Luật Xây dựng - HK1 (17/18)

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:05:58 PM
151 2220328346 Phan Thị Thanh Thảo 22/08/1998 Nữ 8 152 2220717012 Nguyễn Ngọc Thảo 35831 Nữ 8 153 2221217659 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:05:40 PM
121 2221654037 Huỳnh Sử Phú 35796 Nam 7 122 2221714078 Nguyễn Huỳnh Đại Phước 27/11/1998 Nam 7 123 2120528932 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:05:03 PM
91 2220323959 Phan Thị Trà My 25/07/1998 Nữ 0 92 2220323960 Trần Trà My 21/08/1998 Nữ 8 93 2220324004 Hồ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:04:31 PM
61 2221863877 Nguyễn Minh Hoàng 36131 Nam 6 62 2121614353 Nguyễn Hữu Thái Hùng 15/12/1997 Nam 0 63 2221326392 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:03:54 PM
31 2220323973 Đoàn Thị Mỹ Duyên 30/11/1998 Nữ 7 32 2220326372 Lê Nguyễn Thị Mỹ Duyên 35887 Nữ 9 33 2220329478 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:01:33 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 2220247958 Nguyễn Thị Thúy An 15/02/1998 Nữ 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C
11/15/2017 3:01:05 PM
Nơi công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Mọi phản hồi của người học theo kênh liên lạc trước lớp Trân trọng./.
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:19:54 PM
181 2220519069 Tô Thị Thuỳ Trang 1/8/1998 Nữ 7 182 2220512736 Nguyễn Thiều Kiều Trinh 27/11/1998 Nữ 5 183 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:19:24 PM
151 2221518527 Võ Nguyên Hoàng Thiên 29/4/1997 Nam 8 152 1921163736 Nguyễn Văn Thiện 21/12/1995 Nam 5 153 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:17:26 PM
121 2220515112 Phạm Dương Hồng Phước 16/1/1996 Nữ 0 122 2220518408 Thái Thị Thu Phương 25/9/1998 Nữ 7 123 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:17:02 PM
91 2220519485 Bùi Diễm My 11/7/1998 Nữ 9 92 2220714131 Lê Thị Trà My 5/6/1998 Nữ 0 93 2220515077 Nguyễn Thị...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:16:36 PM
61 2121614344 Phạm Đức Huynh 19/9/1997 Nam 0 62 2220515035 Lê Hoàng An Khang 18/9/1995 Nữ 0 63 2221515036 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:16:09 PM
31 2221326371 Nguyễn Tiến Dũng 6/3/1998 Nam 0 32 2121215418 Nguyễn Thành Duy 8/6/1997 Nam 0 33 2220326373 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:15:55 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm 1 2220514970 Hồ Thị Ngọc Ái 15/8/1998 Nữ 8 2 2220512711 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E
9/25/2017 1:15:17 PM
Mục công bố điểm bài 6 Phương pháp luận - Học kỳ 1 năm học 17/18, lớp PHi 100E Sinh viên phản hồi trước 15/10/2017 theo phương thức trao đổi trước...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:37:06 AM
151 2221255299 Nguyễn Văn Thuận 10/5/1998 Nam 0 152 2220265440 Phạm Hoài Thương 24/5/1998 Nữ 8 153 2220253315 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:36:42 AM
121 2220265340 Nguyễn Thị Lê Phương 29/5/1998 Nữ 8 122 2221125689 Nguyễn Lê Duy Phương 28/4/1998 Nam 0 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:36:23 AM
61 2121614351 Ung Nho Khánh 19/8/1997 Nam 0 62 2221863844 Lương Quang Khánh 15/11/1998 Nam 7 63 2121717459 Lữ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:36:01 AM
31 2221179668 Nguyễn Việt Hà 4/11/1994 Nam 2 32 2121335345 Nguyễn Văn Hải 26/12/1997 Nam 0 33 2021717310 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:35:44 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 A HK1 (17-18)- BÀI 6 STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 2220654039 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
9/9/2017 10:34:37 AM
Là nơi công bố điểm bài 6, phương pháp luận. Sinh viên xem phản hồi ý kiến về địa chỉ đã công bố ở lớp hoặc qua đây.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN
8/14/2017 10:18:32 AM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐẠI HỌC DUY TÂN             DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 SA - HK hè 16-17 ...
chu đề: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN

Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN
8/14/2017 10:16:37 AM
Là nơi công bố điểm thành phần. Sinh viên theo dõi phản hồi về giảng viên trước khi chốt điểm Thông tin phản hồi theo hình thức đã công bố...
chu đề: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:14:37 AM
101 2220714091 Phan Thị Kim Oanh 10/5/1997 Nữ     102 2021323776 Lê Trung Hồng Phát 8/6/1995 Nam     103 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:14:16 AM
81 2220865982 Đỗ Thị Phương Mai 22/10/1998 Nữ 7   82 2121235966 Nguyễn Quang Minh 14/1/1997 Nam 0   83 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:14:04 AM
61 2221863862 Phan Minh Anh Khoa 10/1/1995 Nam 7   62 2227121784 Phan Đăng Khoa 2/8/1993 Nam 6   63 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:13:52 AM
41 2121866138 Nguyễn Quang Hoàng 2/1/1997 Nam 7   42 2221413419 Lê Văn Hoàng 23/3/1995 Nam 7   43 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:13:35 AM
21 1921716803 Trần Hồng Gia Đông 5/2/1995 Nam 6   22 2120866114 Huỳnh Ngọc Phương Dung 28/8/1997 Nữ 7   23 ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:13:20 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi_Chú 1 1921413606 Nguyễn Tấn Đoàn An 20/1/1995 Nam 8   ...
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17
8/14/2017 10:11:58 AM
Là nơi công bố điểm học phần bài 6. Sinh viên phản hồi thông tin để điều chỉnh trước khi công bố.
chu đề: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - Học kỳ hè - Phi 100SA năm 16-17

16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433
6/18/2017 9:42:55 PM
Nhiệm vụ của từng người theo bảng đính kèm.
chu đề: 16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433

Phản hồi: 16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433
6/18/2017 9:32:14 PM
Công bố nhiệm vụ theo mẫu sau: ĐỀ BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CN PHẦN: PROJECT HỌ VÀ TÊN SINH...
chu đề: 16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433

16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433
6/18/2017 9:31:16 PM
Nơi công bố các thông tin, trao đổi về môn học
chu đề: 16-17; Môn Tổ chức thi công công trình Xây dựng DD&CN - CIE433

Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi100J, Hk2-16/17
6/14/2017 3:28:51 PM
Là nơi công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100J, Hk2-16/17  Phản hồi trước 18/6/17 Nơi phản hồi: Theo thông tin đã triển khai ở lớp./. ...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi100J, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:38:02 PM
2220523120Phan Thị ThanhThủy2/14/1997Nữ7 2120524627Nguyễn BảoThuyên12/15/1997Nữ0 2220528380Nguyễn Thị ThủyTiên9/22/1997Nữ7 2211128224Ngô...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:36:58 PM
2220528287Lê Đỗ HoàiPhương3/11/19988 2221174882Lê DuyPhương8/24/1998Nam7 2221522807Nguyễn HoàngPhương5/29/1998Nam7 2221174883Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:35:20 PM
2220522909Trần ThanhNgân10/10/1998Nữ8 2220522969Nguyễn ThịNgân5/15/1998Nữ8 2220523241Phan Thị MinhNgân12/26/1998Nữ8 2121118606Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:34:19 PM
2221529373Lê VănHuy5/17/1998Nam8 2220522842Võ Thị NgọcHuyền2/16/1998Nữ8 2220523228Thủy Thị NgọcHuyền6/9/1997Nữ7 2121614344Phạm ĐứcHuynh9/19/1997Nam0...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:33:13 PM
2220523003Hồ Thị NgọcDung1/21/1998Nữ8 2221174861Nguyễn VũDũng8/7/1997Nam5 2221613474Phạm TrungDũng10/23/1998Nam7 2221172574Huỳnh...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:32:01 PM
12220522995Bùi Thị ThiênÂn3/6/1998Nữ8 22220522860Nguyễn Thái VânAnh9/30/1998Nữ8 32220522930Hồng Thị MinhAnh5/27/1998Nữ8 42220523093Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
5/18/2017 9:30:02 PM
Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17
chu đề: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:45:50 AM
35 2120866159 Nguyễn Thị Yến Linh 28-01-97 Nữ 6 36 2121253821 Nguyễn Nhật Long 25-09-97 Nam 6 37 1921418568 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:45:26 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 L (HK2, 16/17), bài 6  STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 2120257731...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:44:53 AM
Là nơi công bố điểm môn Phương pháp Luận, bài 6 lớp PHI100L, HK2 (16-17) Mọi thông tin phản hồi về giảng viên. Thông tin đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:41:56 AM
46 2120867061 Trần Thị Trà My 11-01-97 Nữ 6 47 2121715712 Ngô Công Mỹ 07-09-93 Nam 8 48 2220638140 Đoàn Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:41:29 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 2121119218 Nguyễn Thiện Ân 18-07-96 Nam 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)
4/18/2017 9:40:48 AM
Là nơi công bố điểm môn Phương pháp Luận, bài 6 lớp PHI100J, HK2 (16-17) Mọi thông tin phản hồi về giảng viên. Thông tin đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100J, HK2 (16-17)

Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:22:24 PM
nqlamdn@gmail.com Mà đã thông báo trước lớp rồi em./. Sao mà hỏi cho bạn làm gì./. Nói bạn liên hệ đi hay em làm giùm bài?
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:16:39 PM
201 2221727408 Nguyễn Đức Minh Toàn 21-09-98 Nam 8 202 2120319892 Trần Thị Thúy Trà 02-12-97 Nữ 8 203 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:16:16 PM
151 2221724200 Đinh Phú Quang 15-11-98 Nam 0 152 2120866739 Võ Thị Quanh 16-08-97 Nữ 7 153 2120654951 Phạm...
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:15:43 PM
101 2121128329 Huỳnh Văn Lạc 06-04-96 Nam 7 102 2221727323 Phan Đức Lành 17-03-98 Nam 0 103 2120349315 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:15:04 PM
51 2121253842 Lê Hoàng Hải 17-03-97 Nam 0 52 2221727295 Phạm Hồng Hải 01-05-97 Nam 6 53 2220729536 Đặng Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:14:19 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú 1 2220718158 Nguyễn Hồ Phương An 06-08-98 Nữ 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17
3/15/2017 2:13:33 PM
Chủ đề công bố điểm bài 6, học kỳ 2 năm học 16-17. Sinh viên theo dõi để phản hồi trước 30/03/2017 Thông tin phản hồi: đã công bố ở lớp./.
chu đề: Công bố điểm bài 6 môn học Phương pháp luận PHI00 F, Hk2 năm 16-17

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:11:58 PM
201 2220512737 Nguyễn Thị Thủy Tiên 30-01-98 Nữ 8 202 2220868283 Phan Thị Thủy Tiên 15-07-98 Nữ 8 203 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:11:43 PM
151 2220265423 Nguyễn Thị Minh Tâm 28-05-97 Nữ 8 152 2220265424 Dương Thị Tâm 10-02-98 Nữ 8 153 2220265425 Lê...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:11:25 PM
101 2220227796 Võ Thị Ngọc 14-03-98 Nữ 8 102 2220255259 Lương Thị Bích Ngọc 11-11-98 Nữ 8 103 2220265400 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:11:04 PM
51 2221265370 Nguyễn Minh Hiếu 18-12-98 Nam 8 52 2220227775 Võ Thị Hồng Hoa 21-02-98 Nữ 8 53 2221265374 Lê...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:10:45 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm 1 2220265341 Nguyễn Thị Thúy An 13-03-98 Nữ 8 2 2220224481...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)
1/18/2017 1:10:02 PM
Cung cấp điểm bài 6, môn học phương pháp luận lớp PHI 100 Y. Sinh viên phản hồi về giảng viên dạy./.
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 Y (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:54:56 AM
201 2220313882 Nguyễn Hoàng Phương Trâm 22-09-98 Nữ 7 202 2220313896 Ngô Ngọc Quỳnh Trâm 27-02-98 Nữ 0 203 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:54:24 AM
151 2220316276 Đào Nguyễn Trúc Quỳnh 11-10-98 Nữ 8 152 2220316277 Đỗ Thị Như Quỳnh 12-03-98 Nữ 8 153 2221284514...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:53:55 AM
101 2220316242 Trương Thị Nga 21-01-98 Nữ 8 102 2220866003 Nguyễn Thị Tố Nga 01-02-98 Nữ 8 103 2220277859 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:53:40 AM
51 2221316202 Trần Nhật Hoàng 13-07-98 Nam 6 52 2220313887 Cao Thị Thục Hoanh 12-01-98 Nữ 9 53 2220313893 Hà...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:53:04 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm 1 2220274503 Lê Thị Ngọc Ái 04-02-98 Nữ 0 2 2221277842 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)
12/2/2016 9:51:37 AM
Các bạn sinh viên theo dõi điểm bài 6, phương pháp luận, lớp PHi 100M, Học kỳ 1 (16-17) Phản hồi về giảng viên: trước 15/12/2016 Điện thoại và...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100 M (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:55:25 AM
211 2220265448 Nguyễn Thị Thùy Trang 15-10-97 Nữ 8   212 2220265451 Phạm Thị Trang 19-08-98 Nữ 8   213 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Phản hồi: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:55:02 AM
181 2220265438 Nguyễn Thị Anh Thư 28-02-98 Nữ 8   182 2220717032 Lê Hoài Thư 03-05-98 Nữ 8   183 2220244582...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:54:33 AM
151 2220265423 Nguyễn Thị Minh Tâm 28-05-97 Nữ 8   152 2220265424 Dương Thị Tâm 10-02-98 Nữ 8   153 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:54:07 AM
121 2220227804 Phan Nguyễn Hoàng Oanh 31-10-98 Nữ 8   122 2220228352 Võ Thị Quỳnh Oanh 11-11-98 Nữ 8   123 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:53:42 AM
91 2220265393 Lê Thị Ni Na 18-11-98 Nữ 6   92 2221227793 Thái Xuân Nam 03-09-94 Nam 8   93 2221227794 Ngô...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:53:22 AM
61 2220145197 Trần Thị Hương 25-03-97 Nữ 5   62 2220253311 Trần Thị Thu Hương 17-01-98 Nữ 8   63 2220265379...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:53:03 AM
31 2220263357 Trần Thị Ngọc Duyên 22-10-98 Nữ 8   32 2220268509 Từ Kỳ Duyên 22-07-98 Nữ 9   33 2220268999 ...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:52:41 AM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐẠI HỌC DUY TÂN             DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 Q  - BÀI 6 (HK1-16/17)...
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)
11/18/2016 8:46:19 AM
Đưa điểm Phi100 Q(HK1 năm học 2016/17) Các sinh viên lớp này, xem điểm, phản hồi về giảng viên: Nguyễn Quốc Lâm, 0914084354, nQlamdn@gmail.com
chu đề: Điểm bài 6, môn học Phương pháp luận PHI 100Q (học kỳ 1 năm 16-17)

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019