Thông tin: nguyentbichthuy
Tên đăng nhập: nguyentbichthuy
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nghề nghiệp: Giảng viên khoa Xây dựng
Sở thích:
Giới tính: Nữ
   
Ngày tham gia: 07/04/2015
Số bài đã gởi: 371
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/18/2018 4:11:15 PM
Tìm hiểu về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình.
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/16/2018 9:11:22 PM
Vòng đời dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 9:08:12 PM
Unit 8: Health & Safety Listen about accidents in construction site Unit 8: Health & Safety Listen about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 8:19:57 PM
Unit 8: Health & Safety Listen about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/16/2018 8:19:21 PM
Slide bài giảng chương 2
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 8:17:13 PM
Unit 8: Health & Safety Look at the picture and talk about some health & safety problems
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/11/2018 4:47:35 PM
Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/11/2018 4:43:39 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:31:16 PM
Unit 8: Health & Safety Protective equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:29:54 PM
Unit 8: Health & Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:22:08 PM
Unit 8: Health & Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:19:45 PM
Unit 7: Documentation Listen and complete the name the buttons below
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:16:51 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Amendments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:29:55 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:28:41 PM
Unit 6: Project Talk about these types of contracts below
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:23:18 PM
Unit 6: Project Glossary: Project meetings
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:22:32 PM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:45:06 PM
Unit 5: Processes Exercise: Write your CV
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:38:39 PM
Unit 5: Processes Glossary: Recruiting processes
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:37:39 PM
Unit 5: Processes Glossary: Purchasing processes
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:36:25 PM
Unit 4: Materials Listen a conversation about ordering material and list some information below: 1.Type of goods 2.Quantity 3.Delivery ...
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:20:32 PM
Unit 4: Materials Glossary: Delivery problems
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:19:15 PM
Unit 4: Materials Glossary: Properties of materials
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:18:04 PM
Unit 3: Equipments Translate the text below into Vietnamese
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:14:28 PM
Unit 3: Equipments Name those machines in mixing concrete
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:14:08 PM
Unit 3: Equipments Listen about the usage of some equipments and name them
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:12:22 PM
Unit 3: Equipments Look at the picture and name these tools and equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:10:28 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Repairs
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:08:03 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Talking about equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:55:46 PM
Unit 2: Design Calculate the area and volume
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:52:46 PM
Unit 2: Design  How to say some dimensions and calculations?
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:45:35 PM
Unit 2: Design Listening part: Describe floor plan
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:44:13 PM
Unit 2: Design Listening part: Conversation about drawing modifications
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:58:30 PM
Unit 2: Design Glossary: Estimates
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:57:47 PM
Unit 2: Design Glossary: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:56:39 PM
Unit 2: Design Glossary: Technical drawing
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:55:41 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the structure of this company
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:54:12 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the job of some people in the picture
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:52:09 PM
Unit 1: Teamwork Glosary: Structure of an organisation
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:51:25 PM
Unit 1: Teamwork Glosary: Roles and responsibilties
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:49:23 PM
Slide bài giảng Anh văn chuyên ngành Xây dựng.
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
6/11/2018 3:38:19 PM
Điểm thành phần lớp ENG330H
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
6/11/2018 3:36:00 PM
Điểm thành phần lớp EN330F
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:51:06 AM
Unit 8: Health and Safety Look at this illustration. Circle the health and safety problems you see.
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:49:57 AM
Unit 8: Health and Safety Protective equipments
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:48:30 AM
Unit 8: Health and Safety Prepare the usage of these things in first aid kit
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:47:17 AM
Unit 8: Health and Safety Write about some injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:05:53 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:04:14 PM
Unit 7: Documentation Listen to a conversation about a document management system. Label the buttons on the screenshot.
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:02:18 PM
Unit 7: Documentation Complete this document control procedure with the words in the box
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:00:56 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:27:48 PM
Unit 6: Projects Listen a talk in kick-off meeting
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:22:40 PM
Unit 6: Projects Talk about some types of contract in construction
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:08:21 PM
Unit 6: Projects Describe this Gant chart
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:07:20 PM
Unit 6: Projects Read the text and complete this schedule I’d like to explain the project schedule for the highway 473 beam bridge. As you can...
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:05:45 PM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:03:27 PM
Unit 5: Processes Listening file
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:02:16 PM
Unit 5: Processes Read the text and complete the flowchart This is what we used to do. Everyday we got hundreds of invoices from different...
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 2:58:33 PM
Unit 5: Processes Describe concrete process below
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:09:48 PM
Unit 4: Materials Listen and identify problems in ordering materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:08:39 PM
Unit 4: Materials Conversation about ordering materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:06:25 PM
Unit 4: Materials Talk about properties and usage of these materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:04:56 PM
Unit 3: Equipments Listen and name those machines
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:37:34 AM
Unit 3: Equipments Talk about some equipments and tools in mixing concrete
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:35:59 AM
Unit 3: Equipments Name some equipments and tools in construction site below
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:33:01 AM
Unit 2: Design Calculate the area and the volume of these shapes
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:30:05 AM
Unit 2: Design List some elements of a bridge
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:27:42 PM
Unit 2: Design Look at the picture and name the elements numbered
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:26:34 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the role of these department
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:23:37 PM
Unit 1: Teamwork There are some people in the picture, who are they?
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:19:54 PM
All about english for construction will be discussed in this topic for class ENG330F,H
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/30/2018 2:44:49 PM
Điểm thành phần
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:22:38 AM
Mẫu excel bài tập về nhà
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:20:59 AM
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán F1
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:16:13 AM
Điểm thành phần lớp ENG330B
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:54:50 AM
Unit 8: Health and Safety Listening file about accidents in construction site
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:54:15 AM
Unit 8: Health and Safety Listening file about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:43:14 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Waste disposal
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:41:25 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary:  Warning signs
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/22/2018 10:54:37 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary:  First aid
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/22/2018 10:52:06 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Site safety
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/21/2018 8:42:25 PM
Unit 8 Health and safety Glossary: Incidents
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/21/2018 8:36:20 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Guidelines
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:41:44 PM
Unit 7: Documentation Some types of document in construction
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:40:14 PM
Unit 7: Documentation Listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:39:23 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:38:03 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Amendments
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/8/2018 8:23:13 PM
Unit 6: Project Listening part: Kick off meeting
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/8/2018 8:22:08 PM
Unit 6: Project Describe this Gant chart
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/5/2018 8:09:37 AM
Unit 6: Projects Glossary: Project meetings
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/5/2018 7:44:22 AM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 6:30:25 PM
Unit 5: Processes Listening file about recruiting process
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 6:28:43 PM
Unit 5: Processes Glossary: Setting out
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 1:25:38 PM
Unit 5: Processes Glossary: Recruiting processes
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 1:24:45 PM
Unit 5: Processes Glossary: Purchasing processes
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:40:44 AM
Unit 4: Materials Audio about delivery problems
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:37:04 AM
Unit 4: Materials Glossary: Delivery problems
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:35:18 AM
Unit 4: Materials Video about ordering materials #1: https://www.youtube.com/watch?v=RQ1bTQU2ag0 #2:...
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:33:01 AM
Unit 4: Materials Glossary: Ordering materials
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:51:53 PM
Unit 4: Materials Glossary: Properties of materials
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:47:45 PM
Unit 3: Equipment Listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:45:57 PM
Unit 3: Equipment Glosary: Repairs
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:44:29 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Talking about equipment
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:27:01 PM
Unit 2: Design Listening file: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:26:22 PM
Unit 2: Design Glossary: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:25:27 PM
Unit 2: Design Listening file: Dimensions
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:23:58 PM
Unit 2: Design Glossary : Technical drawing
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:47:10 PM
Unit 1: Design Glossary : Estimates
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:46:34 PM
Unit 1: Teamwork Listening part: Roles of departments
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:43:46 PM
Unit 1: Teamwork Audio file for listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:42:02 PM
Unit 1: Teamwork Glossary : Structure of an organization
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:28:30 PM
Unit 1: Teamwork Glossary : Roles and responsibilties
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:26:58 PM
Các tài liệu liên quan đến môn học Anh văn chuyên ngành Xây dựng sẽ được chia sẻ tại topic này.
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:18:59 PM
Thông tư số 05/2016 TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:18:00 PM
Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/18/2018 7:45:45 AM
Link đăng ký bản quyền phần mềm dự toán F1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TbVXT38XmDbS6JiN6dlWZRoc99WNlyg8aCc6zQpsRxs/edit#gid=683568709
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/18/2018 7:40:19 AM
Mẫu bảng đo bóc khối lượng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 10:06:23 PM
Quyết định 451/QĐ-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 10:00:24 PM
Hồ sơ thiết kế công trình trạm y tế
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:59:30 PM
Slide bài giảng chương 2
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:58:52 PM
File Excel định mức 1776
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:57:53 PM
Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:56:08 PM
Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/10/2018 10:28:26 AM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/10/2018 10:26:25 AM
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/8/2018 3:58:43 PM
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/8/2015, quy định chi tiết một số nội...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/8/2018 3:55:58 PM
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, hướng dẫn...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 11:01:30 AM
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 10/5/2015. Nghị định này quy định về quản lý chi...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 10:56:35 AM
Hệ thống các nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng hiện hành (tính đến tháng 12/2016) (nguồn: www.sicom.com.vn)
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 8:37:58 AM
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 8:33:29 AM
Mời các bạn sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến môn học Dự toán xây dựng.
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/9/2017 7:41:19 AM
Ôn tập kiểm tra kết thúc học phần
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/9/2017 7:40:36 AM
Điểm thành phần lớp FIN442A
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/7/2017 9:34:20 AM
Tham khảo tính toán khả năng trả nợ mua nhà trả góp
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/7/2017 9:33:12 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư sản xuất xe minibus
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/4/2017 9:42:36 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư kinh doanh taxi tại Tp Hồ Chí Minh
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/4/2017 9:41:29 AM
Phân tích hiệu quả dự án đầu tư chợ đầu mới Nông Hải Sản - phương án điều chỉnh
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/1/2017 2:04:54 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư chợ đầu mối Nông Hải Sản
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/1/2017 2:04:12 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư quyền khai thác hạ tầng của công ty Hoàng Dao
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:26:14 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư đường cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:25:14 AM
Phân tích tài chính dự án nhà máy nước ngầm Cát Lái
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:24:05 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Củ Chi
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:46:26 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy công ty sữa AUSVIET
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:42:16 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất nước đá
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:40:00 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách.
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/25/2017 9:27:04 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất mì gói
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/25/2017 9:25:48 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án sản xuất gạch chịu nhiệt
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/16/2017 3:40:13 PM
Tham khảo về công tác phân tích, đánh giá dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/15/2017 3:57:46 PM
Tài liệu tham khảo sử dụng Excel trong phân tích tài chính.
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/13/2017 3:55:43 PM
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 - 2018 (nguồn: http://daotaoketoan.top) 1/ Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 - 2018:...
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/13/2017 3:51:09 PM
Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về Thuế thu nhập doanh nghiệp
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/7/2017 7:52:03 PM
Tham khảo về phân tích tài chính của dự án giao thông
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/7/2017 7:45:15 PM
Bài tập về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình. - Thực hiện trên giấy A4 - Nộp về cho giảng viên theo thời gian được...
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 4:03:03 PM
Thông tư 45/2013/TT-BXD Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:54:55 PM
Điểm thành phần lớp ENG330
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:53:38 PM
Slide bài giảng chương 3: Phân tích, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình về mặt tài chính và kinh tế- xã hội
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:46:42 PM
Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thực tế
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/2/2017 9:36:24 AM
Bản tiếng Anh - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/2/2017 9:27:14 AM
Slide bài giảng chương 2: Cơ sở lý luận trong phân tích, đánh giá dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/29/2017 8:40:03 AM
Sơ đồ tổng quát vòng đời của dự án đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/25/2017 9:29:56 AM
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/24/2017 8:44:10 PM
Slide bài giảng chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/24/2017 8:40:06 PM
Mời các bạn tham gia thảo luận về các nội dung của môn học Lập dự án đầu tư xây dựng tại đây nhé!
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/10/2017 8:42:44 AM
Unit 8: Health and Safety Audio file about injuries in construction site.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/10/2017 8:40:05 AM
Unit 8: Health and Safety Audio file about accidents in construction site.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:50:13 PM
Unit 8: Health and Safety Exercise: Look at this illustration. Circle the health and safety problems you see.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:47:30 PM
Unit 8: Heath and Safety Glossary: Traffic control
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:45:07 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Incidents
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/5/2017 9:16:48 AM
Unit 8: Health & Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/5/2017 9:15:03 AM
Unit 7: Documentation Exercise: Listen to a conversation about a document management system. Label the buttons on the screenshot. Key words: ...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/5/2017 9:10:17 AM
Unit 7:Documentation Audio file about document control in a company
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/2/2017 9:55:12 AM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/27/2017 3:06:00 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Amendments
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/27/2017 3:04:38 PM
Unit 6: Project Classification of construction projects 1. Type of construction works: - Residential Project - Industrial Project -...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/25/2017 9:35:22 AM
Exercise 6: Describe this Gant chart
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/25/2017 9:32:46 AM
Unit 6: Project Glossary: Project meetings
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/21/2017 7:04:55 PM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/20/2017 2:41:46 PM
Exercise 5: Imagine a process and describe it Suggestions: - Which process? - How many steps are there? - Describe these steps
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/20/2017 2:21:57 PM
Unit 5: Processes Glossary: Recruiting processes
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/15/2017 1:59:55 PM
Unit 5: Processes Glossary: Purchasing processes
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/12/2017 9:40:53 AM
A video about ordering materials 1. https://www.youtube.com/watch?v=RQ1bTQU2ag0 2. https://www.youtube.com/watch?v=YRCgLocHB4E
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/12/2017 9:28:27 AM
Unit 4: Materials Glossary: Delivery problems
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/11/2017 10:05:34 AM
Unit 4: Materials Glossary: Ordering materials
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/7/2017 8:53:39 PM
Exercise 4: Prepare a conversation between a buyer and a seller for ordering materials Using some phrases in the box. 1 In stock/ out...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/7/2017 8:50:36 PM
Unit 4: Materials Glossary: Properties of materials
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/7/2017 8:49:13 PM
Exercise 3: Answer 1. Pile driver 2. Excavator 3. Crane 4. Bulldozer 5. Generator 6. Concrete pump 7. Lift/Elevator
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/5/2017 10:16:37 AM
Exercise 3: Listen and name those machines 1.________________________ 2.________________________ 3.________________________ ...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
9/5/2017 10:13:54 AM
Unit 3: Equipment Glossary: Repairs
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/28/2017 5:39:49 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Talking about equipment
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/28/2017 2:41:52 PM
Exercise 2: Audio script
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/25/2017 9:08:06 AM
Exercise 2: Listen to an architect describing the house. Write the dimensions you hear. 1. total area ________. 2. main room, with the kitchen...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/25/2017 9:05:57 AM
Unit 2: Design Glossary: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/24/2017 9:11:42 AM
Unit 2: Design Glossary: Technical drawing
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/24/2017 9:09:53 AM
Exercise 1: Audio script
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/24/2017 9:08:14 AM
Answer of exercise 1: 1. Materials and Plant Department 2. Legal Department 3. Operations Department 4. Business Development Department...
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/17/2017 8:34:31 AM
Exercise 1: Listen the heads of the seven departments talking about their roles. Write the names of their departments
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/17/2017 8:32:03 AM
Structure of an organization: Kasp Construction
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/16/2017 9:37:56 PM
Unit 1: Teamwork Audio file: conversation between site manager and reporters
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/14/2017 2:14:13 PM
Unit 1: Teamwork Glossary: Structure of an organization
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
8/14/2017 2:12:54 PM
Unit 1: Teamwork Glossary: Jobs and experience
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018