Thông tin: daotdaitrang
Tên đăng nhập: daotdaitrang
Họ và tên: Đào Trang
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích:
Giới tính: Nữ
   
Ngày tham gia: 26/04/2013
Số bài đã gởi: 939
Lần truy cập cuối: 13/01/2014 07:31
Được cảm ơn 42
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:28:04 AM
Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ (0.5đ)
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:26:22 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:25:56 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:25:35 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:25:17 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:24:55 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:24:38 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:24:19 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000 4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:24:01 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:23:36 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:23:13 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:22:52 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:22:16 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:21:54 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:21:31 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:21:08 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:20:05 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn Tổng điểm câu 1: 2.0đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
2/20/2019 9:19:44 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:12:52 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ (0.5đ) Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ (0.5đ)
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:10:11 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:09:55 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:09:26 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:09:07 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:08:50 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:08:29 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:08:13 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:07:54 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:07:34 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:07:08 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:06:49 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:06:09 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:05:49 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:05:29 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:05:07 AM
Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:04:41 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/2/2019 10:04:23 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:39:28 AM
Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:38:26 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:38:04 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000 10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:37:50 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:37:31 AM
6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000 7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:37:13 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000 5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:36:51 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000 3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:36:33 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:36:08 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:35:44 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:35:08 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:34:47 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:34:15 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:33:49 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng Điểm - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:33:11 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn Tổng điểm câu 1: 2.0đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
12/18/2018 10:32:48 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:32:46 PM
Câu 4: 1.      Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ  Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:30:23 PM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:30:05 PM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:29:39 PM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:29:18 PM
6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:28:57 PM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:09:19 PM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:08:30 PM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:08:02 PM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:07:01 PM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:05:45 PM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 2:03:49 PM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:56:34 PM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:56:18 PM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:55:54 PM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:39:03 PM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:38:30 PM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
11/12/2018 1:37:15 PM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:45:53 AM
Câu 4: 1.      Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ  Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:45:26 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:45:09 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:44:52 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:44:30 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:44:15 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:43:50 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000 4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:43:32 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:43:13 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:42:47 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:42:18 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:41:47 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:41:28 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:41:09 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:40:50 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
10/15/2018 7:40:18 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước. d....
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:04:35 AM
2.Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:04:12 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:03:52 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:03:36 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:03:17 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:02:38 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:02:16 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:02:00 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000 3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:01:39 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:01:13 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:00:55 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 9:00:20 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 8:59:57 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 8:59:28 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 8:56:23 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 8:55:41 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
9/11/2018 8:55:02 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:10:53 AM
Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ (0.5đ)
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:10:02 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:09:45 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000 10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:09:31 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:09:16 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:09:02 AM
6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:08:44 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000 5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:08:25 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000 3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:07:20 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:06:59 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:06:41 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:06:07 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:05:43 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:05:20 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:05:03 AM
Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:04:16 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
8/7/2018 10:03:50 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:56:41 AM
4.2.Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:56:14 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:53:52 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:52:54 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000 9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:52:30 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:52:11 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:51:49 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000 4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:51:27 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:51:04 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:50:39 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:50:21 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:48:54 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = 982.500 đồng/SP 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:48:29 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = 862.500 đồng/SP 150 - Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:48:08 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:47:50 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:47:27 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:46:57 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
6/15/2018 7:46:28 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:42:14 AM
2. Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:41:53 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:41:35 AM
9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000 10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:41:13 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:40:54 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:39:40 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:39:08 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000 4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:38:53 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:38:37 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:38:10 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:37:52 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:37:16 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = 982.500 đồng/SP 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:36:38 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:36:19 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = 862.500 đồng/SP 150
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:35:37 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:35:13 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:34:52 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:34:23 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
5/18/2018 9:33:58 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:15:25 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ (0.5đ) Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ (0.5đ)
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:15:01 AM
10. Nợ TK 153: 20.000          Có TK 344: 20.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:14:49 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000 9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:14:34 AM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:14:06 AM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:13:37 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:13:21 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:13:04 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:12:40 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:12:02 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:11:38 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:11:06 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ - Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:10:41 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = 862.500 đồng/SP 150
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:10:16 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:09:57 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:09:30 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:09:01 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
4/12/2018 8:08:37 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:52:45 AM
Câu 4: Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ (0.5đ) Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ (0.5đ)
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:52:17 AM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000 9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000 10. Nợ TK...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:52:00 AM
. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:51:42 AM
6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:51:23 AM
4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000 5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:51:00 AM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:50:40 AM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:50:22 AM
Câu 3: ĐVT: 1.000 đồng 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:39:20 AM
b. Phương trình kế toán cơ bản                              NVCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả                              900.000 = 1.700.000...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:38:57 AM
Câu 2: ĐVT: 1.000 đồng a. Tổng tài sản = 2.100.00 + (X) = 1.700.000 Tổng Nguồn vốn = 1.700.000 X = 400.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:38:19 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm B:  245.625.000 = 982.500 đồng/SP 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:37:50 AM
- Tổng giá thành sản phẩm B: 200.000.000 + 30.000.000 + 15.625.000 = 245.625.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:37:14 AM
- Giá thành đơn vị sản phẩm A:  129.375.000 = 862.500 đồng/SP 150
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:36:56 AM
- Tổng giá thành sản phẩm A: 100.000.000 + 20.000.000 + 9.375.000 = 129.375.000 đ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:36:33 AM
- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 25.000.000 * 250 = 15.625.000 đồng 150 + 250
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:36:07 AM
B. Bài tập Câu 1: ĐVT: Đồng - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A: 25.000.000 * 150 = 9.375.000 đồng ...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:35:33 AM
d. Sai Giải thích: TK hao mòn TSCĐ có kết cấu giống với TK phản ánh nguồn vốn
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
3/12/2018 7:35:02 AM
c. Sai Giải thích: Có thể xuất bất cứ lô hàng nào trong kho tại thời điểm xuất nhưng đơn giá xuất phải tính theo lô hàng nhập vào trước.
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:56:59 PM
Câu 4: 1.      Nợ TK 151: 100trđ/ Có TK 341: 100trđ  Nợ TK 112: 20trđ/Có TK 131:20trđ
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:56:38 PM
8. Nợ TK 421:        50.000          Có TK 411:       50.000 9. Nợ TK 156:        100.000          Có TK 411:       100.000 10. Nợ TK...
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:56:27 PM
7. Nợ TK 336:        50.000          Có TK 112:       50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:56:08 PM
5. Nợ TK 111:        70.000          Có TK 138:       70.000 6. Nợ TK 156:        60.000          Có TK 151:       60.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:55:49 PM
3. Nợ TK 331:        50.000          Có TK 112:      50.000 4. Nợ TK 331:       100.000          Có TK 341:     100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:55:33 PM
2. Nợ TK 111:        100.000          Có TK 411:      100.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần NLKT1
1/17/2018 3:55:14 PM
Câu 3: 1. Nợ TK 157:        50.000           Có TK 155:      50.000
chu đề: Đề thi kết thúc học phần NLKT1

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019