Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2012 14:11 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 47/310 (15%)
Kĩ năng: 288/320 (90%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4697
Được cảm ơn: 5248
Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về các loại thuế


A- THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Câu 1.  Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:

a.       Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

b.      Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

c.       Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng.

d.      Tất cả các đáp án trên.

Đáp án: c)

 

Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng:

a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

            c. Phân bón

d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

Đáp án: a)

 

Câu 3.  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

            a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

            b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

            c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại

            d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Đáp án: d)

 

Câu 4.  Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng

            b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

            c. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

            d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Đáp án: a)

 

 

Câu 5. Giá tính Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là:

            a. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng

            b. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế tiêu thụ đặc biệt

            c. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế nhập khẩu

            d. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với Thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Đáp án: d)

 

 

Câu 6. Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

            a. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.

            b. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng.

            c. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng.

            d. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng.

Đáp án: d)

 

Câu 7. Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

            a. Giá chuyển nhượng bất động sản.

            b. Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất.

            c. Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng.

            d. Giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất.

Đáp án: c)

 

Câu 8. Thuế suất 0% không áp dụng đối với:

a.       Hàng hoá xuất khẩu

b.      Dịch vụ xuất khẩu

c.       Vận tải quốc tế

d.      Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Đáp án: d)

 

Câu 9. Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế được xác định bằng (=)?

a. Số Thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

b. Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu ra

c. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

d. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đáp án: a)

 

Câu 10. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?

            a. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

c. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

d. Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Đáp án: d)

 

Câu 11. Từ ngày 01/01/2009, khi bán hàng ghi thuế suất cao hơn quy định mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra , phát hiện thì xử lý như sau:

a. Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.

b. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.

c. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.

d. Không phải kê khai, nộp thuế.

Đáp án: b)

 

Đáp án: c)

 

Câu 12. Từ 01/01/2009 điều kiện khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ  từ 20 triệu đồng trở lên được bổ sung thêm quy định nào sau đây:

a. Có hoá đơn giá trị gia tăng.

b. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

c. Cả hai đáp án trên.

Đáp án: b)

 

Câu 13. Từ 01/01/2009  trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên:

a. Bù trừ công nợ.

b. Bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra.

c. Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng.

d. Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán.

Đáp án: d)

 

Câu 14. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được xác định bằng (=)?

a. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

b. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra

c. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

d. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

Đáp án: c)

 

Câu 15Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?

            a. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

c. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

d. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án: d)

 

Câu 16. Cơ sở kinh doanh nào được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá trị gia tăng nếu trong 1 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

b. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá trị gia tăng nếu trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

c. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá trị gia tăng nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

d. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá trị gia tăng nếu trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

            Đáp án: c)

 

Câu 17. Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn Thuế giá trị gia tăng:

            a. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

            b. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

            c. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

            d. Cả 3 trường hợp trên

Đáp án: d)

 

Câu 18. Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn Thuế giá trị gia tăng:

            a. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.

            b. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

            c. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa.

d. Cả 3 trường hợp trên

Đáp án: d)

 

Câu 19. Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng đối với khai Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

            a. Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

            b. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

            c. Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

            d. Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đáp án: b)

 

Câu 20. Khai Thuế giá trị gia tăng là loại thuế khai theo tháng và các trường hợp:

            a. Khai thuế gí trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

            b. Khai Thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

            c. Khai quyết toán năm đối với Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

            d. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d)

 

Câu 21. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng:

a. Đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ là ngày 20.

            b. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thời hạn nộp Thuế nhập khẩu.

            c. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế.

d. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d)

 

Câu 22. Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:

a. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế TTĐB (nếu có)

b. Giá hàng hoá nhập khẩu.

c. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có)

Đáp án: c)

 

Câu 23. Việc tính thuế GTGT có thể thực hiện bằng phương pháp nào?

a. Phương pháp khấu trừ thuế

b. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

c. Cả 2 cách trên

Đáp án: c)

 

Câu 24. Theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:

a. GTGT của HHDV chịu thuế  x  thuế suất thuế GTGT của HHDV tương ứng

b. Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

c. Giá thanh toán của HHDV bán ra – Giá thanh toán của HHDV mua vào.

Đáp án: a)

 

 

Câu 25. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu:

a. Trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

b. Trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

c. Trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

Đáp án: b)

 

Câu 26. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:

a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

b. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT

c. Cả 2 phương án trên đều sai

Đáp án: a)

Câu 27.Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán:

            a. Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt

            b. Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.            

            c. Giá bán đã có  thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT

Đáp án: b)

 

Câu 28. Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là:

a. Giá bán trả một lần

b. Giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm lãi trả góp

c. Giá bán trả một lần cộng lãi trả góp

Đáp án: b)

 

Câu 29.  Thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ khi:

a. Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu

b. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c. Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

d. Cả a, b, c.

Đáp án: d)

 

 

Câu 30. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ:

a. 300.000.000 đồng trở lên

b. 200.000.000  đồng trở lên

c. 250.000.000 đồng trở lên

Đáp án: b)

 

Câu 31. Mức thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:

a. Dạy học

b. Dạy nghề

c. Vận tải quốc tế

d. Sản phẩm trồng trọt

Đáp án: c)

 

Câu 32. Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng;

a.Thức ăn gia súc

b.Thức ăn cho vật nuôi

c. Máy bay (loại trong nước chưa sản xuất được) nhập khẩu để tạo Tài sản cố định của doanh nghiệp.

d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Đáp án: c)

 

Câu 33. Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng;

a.Vận tải quốc tế

b.Chuyển quyền sử dụng đất

c.Thức ăn gia súc

d.Nước sạch phục vụ sản xuất.

 

Đáp án: b)

 

Câu 34. Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa bao gồm thuế GTGT trong tháng 7/2009 là 100.000.000 đồng  

- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 2.000.000 đồng

- Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm đồ chơi trẻ em là 5%

Thuế GTGT  phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 07/2009 của công ty là bao nhiêu?

a. 2.000.000 đồng

b. 3.000.000 đồng

c. 4.000.000  đồng

Đáp án: b)

 

Câu 35. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000.000 đồng. 

Trong đó:

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.

+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng.

- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 75.000.000 đồng

- Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%)

Thuế GTGT  phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của công ty M là bao nhiêu?

a. 425.000.000 đồng

b. 450.000.000 đồng

c. 475.000.000 đồng

Đáp án: a)

 

Câu 36. Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:

- Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng ( trong đó có 01 hoá đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt).

- Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng.

- Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ tính thuế  tháng 06/2006 là: 0 đồng.

Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7/2009 của công ty AMB là:

a.400.000.000 đồng

b.370.000.000 đồng

c. 430.000.000 đồng

d. Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: c)

 

Câu 37. Kỳ tính thuế tháng 8/2009, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:

- Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng ( trong đó mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT là 50% thời gian.). Số còn lại đủ điều kiện khấu trừ.

- Số thuế GTGT đầu ra tập hợp được: 700.000.000 đồng

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kỳ tính thuế tháng 8/2009 là:

a. 600.000.000 đồng

b. 110.000.000 đồng

c. 350.000.000 đồng

d. Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: a)

 

Câu 38. Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty  cổ phần  ô tô AMP có số liệu sau:

-  Bán  10 xe ô tô 9 chỗ ngồi  theo phương thức trả góp, thời gian thanh toán trong vòng 2 năm (chia thành 10 kỳ, mỗi kỳ thanh toán 220.000.000 đồng) với giá bán chưa có Thuế GTGT là 2.000.000.000 đồng, lãi trả góp 200.000.000 đồng/xe; Thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty đã xuất hoá đơn cho khách hàng.

- Số thuế GTGT đầu ra kỳ tính thuế tháng 7/2009 là:

a. 2.000.000.000 đồng

b. 2.200.000.000 đồng

c.    220.000.000 đồng

d. Cả 3 phương án trên đều sai/

Đáp án: a)

 

Câu 39. Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hoá cho doanh nghiệp B, có các số liệu sau:

            - Tiền công DN B trả cho DN A là 40 triệu đồng

            - Nhiên liệu, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ gia công hàng hoá do DN A mua (chưa có thuế GTGT): 15 triệu đồng

            - Nguyên liệu chính do DN B cung cấp (chưa có thuế GTGT) 135 triệu đồng

            Giá tính thuế GTGT?

a.       40 triệu đồng

b.      150 triệu đồng

c.       55 triệu đồng

d.      190 triệu đồng

Đáp án: c)

 

 

Câu 40. Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2009 có số liệu sau:

            - Bán xe theo phương thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT là 30,3 triệu đồng/xe (trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/xe, lãi trả góp 3 tháng là 0,3 triệu). Trong tháng 4/2009, thu được 10,1 triệu đồng.

            Giá tính thuế GTGT?

a.       30 triệu đồng

b.      30,3 triệu đồng

c.       10,1 triệu đồng

d.      30,6 triệu đồng

Đáp án: a)NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016