Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/09/2012 16:09 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 47/310 (15%)
Kĩ năng: 288/320 (90%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4697
Được cảm ơn: 5248
[Bài tập] Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm (Có lời giải)


Bài tập số 01 sách Bài tập - Bài giải kế toán tài chính (TS. Phan Đức Dũng)

Công ty TNHH Thăng Long kế toán thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên sản xuất 3 loại sản phẩm X,Y,Z theo quy trình công nghệ đơn giản. Căn cứ vào thông số kỹ thuật, công ty xác định được hệ số tính giá thành của sản phẩm X là 1, sản phẩm Y là 1,2 và của sản phẩm Z là 1,5.

 
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
- Tài khoản 154:     11.945.000
- Tài khoản 155:    34.147.500
 
Tài khoản    155X (240 sản phẩm)    18.840.000
Tài khoản    155Z(130 sản phẩm)    15.307.500
 
Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:
 
 Khoản mục chi phí  Trực tiếp sản xuất  Chi phí phân xưởng 
 1. Chi phí nguyên vật liệu    
 - Nguyên vật liệu chính  84.000.000  
 - Vật liệu phụ  27.000.000  
 2. Chi phí nhân công    
 - Tiền lương  26.000.000  5.200.000
 - Các khoản trích theo quy định    
     + Bảo hiểm xã hội (20%)    
     + Bảo hiểm y tế (3%)    
     + Kinh phí công đoàn (2%)    
     + Bảo hiểm thất nghiệp (2%)    
 3. Chi phí chung    
 - Khấu trừ máy móc, thiết bị  43.750.000  12.350.000
 - Phân bổ công cụ, dụng cụ (142)  800.000  600.000
 - Điện,nước, điện thoại .. (331)        3.100.000
     
 
Tài liệu 3: Tình hình sản xuất
 
1. Trong tháng nhập kho 540 thành phẩm X, 700 thành phẩm Y, 800 thành phẩm Z.
 
2. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 122 sản phẩm X, 140 sản phẩm Y, và 150 sản phẩm Z, mức độ hoàng thành 30%
 
3. Phế liệu thu hồi nhập kho là 495.000
 
4. Thu được 30 sản phẩm phụ, biết rằng đơn giá bán sản phẩm phụ là 70.000/sản phẩm, lợi nhuận kỳ vọng là 5% trên giá bán.
 
Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính giá thành sản phẩm X,Y,Z. Lập phiếu tính giá thành phẩm. Biết rằng công ty áp dung phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo pp nguyên vật liệu chính.
 
 
Lời giải đề nghị:
 
Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
 
1    Nợ    621    111.000.000
            Có    1521    84.000.000
            Có    1522    27.000.000
 
Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp :
 
2a    Nợ    622    31.200.000
            Có    334    26.000.000
            Có    338    5.200.000
 
Trừ vào lương của người lao động:
2b    Nợ    334    1.820.000
            Có    338    1.820.000
 
Tập hợp chi phí chung :
 
3a    Nợ    627    66.840.000
            Có    334    5.200.000
            Có    338   1.040.000
            Có    214   56.100.000
            Có    142    1.400.000
            Có    331   3.100.000
 
Trừ vào lương của người lao động :
 
3b    Nợ    334    364.000
            Có    338    364.000
 
Tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm :
 
4    Nợ    154    209.040.000
        Có    621    111.000.000
        Có    622    31.000.000
        Có    627    66.840.000
 
Tính tổng số lương sản phẩm chuẩn :
 
Sản phẩm chuẩn = 540 * 1,0 + 700 * 1,2 + 800 * 1,5 = 2.580
 
Tính tổng sản phẩm dở dang chuẩn:
 
Số lượng chuẩn = 122*1,0 + 140*1,2 + 150*1,5 = 515
 
Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ :
 
=[(11.954.000 + 84.000.000)/ (2.580 + 515) ] * 515 = 15.965.000
 
Phế liệu thu hồi nhập kho :
 
5    Nợ    152    495.000
        Có    154    495.000
 
Sản phẩm phụ nhập kho :
 
6    Nợ    155P    1.995.000
        Có    154    1.995.000
 
Tổng giá thành nhập kho:
 
Z = 11.945.000 + 209.040.000  - 15.965.00 - 4595.000 - 1.995.000 = 202.530.000
 
Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn nhập kho:
 
Z đơn vị chuẩn = 202.530.000/2.580 = 78.500
 
Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm :
- Tổng giá thành X = 540 * 1,0 * 78.500 = 42.390.000
- Tổng giá thành Y = 700 * 1,2 * 78.500 = 65.940.000
- Tổng giá thành Z = 800 * 1,5 * 78.500 = 94.200.000
 
Tính giá thành đơn vị từng loại sản phẩm :
 
Sản phẩm X :
 
Z đơn vị sản phẩm X = 42.390.000/540 = 78.500 đồng/sản phẩm
 
Sản phẩm Y:
 
Z đơn vị sản phẩm Y = 65.940.000/700 = 94.200 đồng/sản phẩm
 
Sản phẩm Z:
 
Z đơn vị sản phẩm Z =94.200.000/800 = 117.750 đồng/sản phẩm
 
Nhập kho thành phẩm trong kỳ:
 
7    Nợ    155X    42.390.000
      Nợ    155Y    65.940.000
      Nợ    155Z    94.200.000
        Có    154    202.530.000
 
Lập phiếu tính giá thành sản phẩm:
 
 Chỉ tiêu          CPNVLTT  CPNCTT  CPSXC  Tổng cộng
 DDĐK  11.945.000  0  0  11.945.000
 PSTK  111.000.000  31.200.000  66.840.000  209.040.000
 DDCK  15.965.000  0  0  15.965.000
 Phế liệu  495.000      495.000
 Sản phẩm phụ  1.995.000      1.995.000
 Tổng Z  104.490.000  31.200.000  66.840.000  205.530.000
 Z đơn vị chuẩn  40.500  12.093  25.907  78.500
 Zx  48.600  14.512  31.088  94.200
 Zy 60.750   18.140  38.860  117.750
  
 
 
 
 
Nguồn: sites.google.com


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016